SFS 1990:1465

901465.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:1465

om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

Utkom från tryck et

den 28 december 1990

utfärdad den 17 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)

delsan nuvarande 17-20 §§ skall betecknas26-29 §§,
delsan 3, 7 och 11 §§ samt de nya 26-28 §§ skall ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före nuvarande 17, 18, 19 o ch 20 §§ skall

sättas närmast före nya 26, 27, 28 respektive 29 §,

dels att det skall införa s nio nya paragrafer, 17-25 §§, samt närmast

före de nya 17, 18, 22 och 23 §§ och närmast efter nya 25 § nya rubriker av
följande lydelse.

3

Varje landstingskommun ska ll erbjuda en god häl so- och sjukv ård

åt de m som är bosatta inom landsting skommunen, /wen i övrigt skall
landstingskommunen verk a för en god hälsa hos he la befol kningen. Va d

som i denna lag sägs om landstingskommuner gäller också kommuner som
inte ingår i en landstingskommun, i den mån inte annat följer av 17 §.

Bestämmelser om förvaltningsutskott skall därvid avse kommunstyrelsen.

'Prop. 1990/91:14, SoU9, rskr. 97.

'Senaste lydelse 1985:560.

2679

¬

background image

SFS 1990:1465

Vad här sagts utgör inte hinder for annan att bedriva hälso- och sjukvård.

Landstingskommunens ansvar omfattar dock inte sådan hälso- och sjuk­

vård som en kommun inom landstingskommunen har ansvar for enligt
18 § första och tredje styckena.

7 § Landstingskommunen skall planera sin hälso- och sjukvård med

utgångspunkt i befolkningens behov av såda n vård.

Planeringen skall avse även den hälso- och sjukvård som erbjuds av

annan än landstingskommunen och kommunerna inom landstingskom­

munen.

11

Av lagen (1985:127) om särskilda organ i landstingskom munerna

framgår att särskilda organ får tillsättas for att under hälso- och sjukvårds­
nämnden leda hälso- och sjukvården.

Utöver vad som sägs i första stycket framgår av 2 a § lagen (1979:408)

om vissa lokala organ i kommunerna att i en kom mun som inte ingår i en

landstingskommun ett lokalt organ får sköta också sådan förvaltning och

verkställighet som skall fullgöras av hälso- och sjukvårdsnämnden.

I Den kominunala hälso- och sjukvården

17 § Bestämmelserna i 18-25 §§ gäller kommuner som ingår i en land s­

tingskommun samt, i de fall det är särskilt föreskrivet, de kommuner som

inte ingår i en lan dstingskommun.

1 Kommunens ansvar

18 § Varje kommun skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som

bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i 20 § andra stycket och
21 § tredje stycket socialtjänstlagen (1980:620). Varje kommun skall även

i samband med dagverksamhet, som omfattas av 10 § socialtjänstlagen,

erbjuda en god hälso- och sjukvår d åt dem som vistas där.

En kommun får även i övrigt erbjuda dem som vistas i kommunen

hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård).

Landstingskommunen får till en kommun inom landstingskommunen

överlåta skyldigheten att erbjuda sådan vård, som sägs i andra stycket, om
landstingskommunen och kommunen kommer överens om det samt rege­

ringen medger det .

Kommunens ansvar enligt första och tredje styckena och kommunens

befogenhet enligt andra stycket omfattar inte sådan hälso- och sjukvård

som meddelas av läkare.

19 § Om en överlåtelse har skett enligt 18 § tredje stycket får landstings­

kommunen lämna sådant ekonomiskt bidrag till kommunen som motive­

ras av Överlåtelsen.

20 § Kommunen skall planera sin hälso- och sjukvård med utgångs­

punkt i befolkningens behov av sådan vård.

2680

Senaste lydelse 1985:129.

¬

background image

Planeringen skall även avse den hälso- och sjukvård som erbjuds av

SFS 1990; 1465

annan än kom munen och landstingskommunen.

21 § I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården skall kom­

munen samverka med samhällsorgan, organisationer och enskilda.

I Nämnder

22 § Ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården utövas av den
eller de nämnder som kommunfullmäktige enligt 4 § socialtjänstlagen

(1980:620) bestämmer,

I en kommun som inte ingår i en landstingskommun utövas ledningen

av den hälso- och sjukvård som avses i 18 § första eller andra stycket i

enlighet med IO eller 11 §.

Personal

23 § 1 den kommunala hälso- och sjukvården skall det finnas den perso­

nal som behövs för att meddela god vård.

Om åligganden för hälso- och sjukvårdspersonalen och om tillsynen över

denna personal finns särskilda bestämmelser.

24 § Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer skall det
finnas en sjuksköterska som svarar för

1. att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan

hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det,

2. att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med

säkerheten för patie nterna,

3. att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och

sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behand­

ling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller

sjukdom.

Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en

sjukgymnast eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första

stycket.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även en kommun,

som inte ingår i en landstingskommun, om det i en sådan hälso- och

sjukvårdsverksamhet som sägs i 18 § första eller andra stycket inte finns

någon läkare.

25 § Regeringen bemyndigas a tt meddela föreskrifter om behörighet till

tjänster inom den kommunala hälso- och sjukvården och om tillsättning.
Regeringen får överlåta åt socialstyrelsen att meddela sådana föreskrifter.

Gemensamma bestämmelser om landstingskommunal och kommunal hälso-
och sjukvård

I Vårdavgifter

26 § '• Av p atienterna får tas ut vårdavgifter enligt grunder som lands­

tingskommunen eller kommunen bestämmer, i den mån inte annat är

' Senaste lydelse av förutvarande 17 1988; 1544.

2681

¬

background image

SFS 1990:146S

särskilt föreskrivet. Patienter som är bosatta inom landstingskommunen

respektive kommunen skall därvid behandlas lika.

En fo rdran på vårdavgift preskriberas tre år efter tillkomsten. I övrigt

gäller preskriptionslagen (1981:130) i fråga om sådana fordringar.

I Tillsyn

27 § Socialstyrelsen har tillsynen över landstingskommunernas och
kommunernas hälso- och sjukvård. Styrelsen skall dä rvid följa och stödja

verksamheten. Vid utövandet av sin tillsyn har styrelsen rätt att företa
inspektioner.

i Ytterligare föreskrifter

28 § Regeringen bemyndigas att i fråga om landstingskommunemas och
kommunernas hälso- och sjukvård meddela ytterligare föreskrifter till

skydd för enskilda eller beträffande verksamhetens bedrivande i Övrigt.

Regeringen får överlåta åt socialstyrelsen att meddela föreskrifter till

skydd för enskilda.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. En kommun och en lands­

tingskommun kan komma överens om att under år 1991 föra över till
kommunen ansvaret för sådan hälso- och sjukvård som avses i 18 §. I
sådant fall tillämpas de nya bestämmelserna på verksamheten från och

med den dag då ansvaret överförs. Om en överenskommelse som här avses
har träffats, får landstingskommunen under år 1991 lämna sådant ekono­
miskt bidrag till kommunen som motiveras av överenskommelsen.

På regeringens vägnar

INGELA THALEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

T!

•*iT'

¬

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.