700211.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1970 ⬢ Nr 211 och 212

Utkom från trycket den 9 juni 1970

Nr 211

Lag

om ändring i sjukvårdslagen (1962: 242);

given Stockholms slott den 24 april 1970.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes cell

Vendes Konung, göra veterligt: atfVi, med rilcsdageni, funnit

gott förordna i fråga om sjukvårdslagen (1962: 242)^,

dels att 31 § skall upphöra att gälla,

dels att i 1 § 1 och 2 mom., 9 § 1, 3 och 4 mom., 11 § 1 mom. samt 19 §

ordet "stad " i olika böjningsformer skall bytas mot "kommun" i motsva­

rande form,

dels att i 9 § 1 och 3 mom., 10 §, 11 § 1 och 2 mom. samt 19 § ordet

"stadsfullmäktige" skall bytaS ut mot "kommunfullmäktige",

dels att 9 § 2 mom., 11 § 3 oCh 4 mom., 12�15 §§, 16 § 1 och 2 mom.,

20 § 1, 2, 4 och 5 mom., 24 och 28 §§, 33 § 1 och 2 mom. samt 34 § skall

ha nedan angivna lydelse.

9 §.

2 mom.3 För sjukvårdsstyrelse äga i landstingskommun bestänunelserna

i 43�51 §§ och 54 § fjärde stycket landstingslagen och i kommun som

ej tillhör landstingskommun bestämmelserna i 32�42 §§ och 45 § andra

och tredje styckena kommunallagen motsvarande tillämpning. I protokoll

behöver dock upptagas endast förteckning över närvarande ledamöter och

beslutet i varje ärende.

11 §.

3 mom. Den som ej är valbar till ledamot eller suppleant i sjukvårds­

styrelse kan icke väljas till ledamot eller suppleant i direktion. Ej heller

må därtill utses sjukhusdirektör, styresman, chefsläkare eller den som leder

den ekonomiska förvaltningen vid direktionen underställt sjukhus med

styresman eller sjukvårdsdirektör som är högsta förvaltningschef för sådant

sjukhus.

I nästföregående

på direktion.

4 mom.8 Beträffande särskilt utsedd direktion skola, med de avvikelser

som framgå av vad i 2, 3 och 5 mom. stadgas, följande bestämmelser äga

motsvarande tillämpning, nämligen

för direktion i landstingskommun vad i 43, 44 och 46�51 §§ landstings-

» Prop. 1970: 42, 2LU 30, rskr 153.

" Senaste lydelse av 9 § 1 mom. 1965:104,

9 § 3 mom.

"

" Senaste lydelse 1965:104. �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

¬

background image

452

1970 . Nr 211

lagen är föreskrivet med avseende å förvaltningsutskottel och 1 54 § fjärde

stycket samma lag i fråga om där avsedd nämnd samt

för direktion i kommun, som ej tillhör landstingskommun, vad i 32, 33

och 35�42 §§ kommunallagen är föreskrivet med avseende å kommunsty­

relsen samt i 45 § andra och tredje styckena samma lag i fråga om där av­

sedd nämnd.

12 §.i

Till sammanträde med direktionen skola sjukvårdsdirektör eller, om så­

dan icke finnes, landstingsdirektör samt sjukhusdirektör, styresman, chefs­

läkare och den som ^^d sjukhus med styresman leder den ekonomiska för­

valtningen kallas med rätt att deltaga i överläggningarna men ej i besluten

samt att få sin mening antecknad till protokollet.

Enahanda befogenhet tillkommer ock överläkare, sjukstuguläkare och

sjukhemsläkare ävensom provinsialläkare som lyder direkt under direk­

tion, envar såvitt angår hans verksamhetsområde. Detsamma gäller, såvitt

angår sjukvårdspersonalen, den som närmast under sjukhusdirektör eller

styresman handlägger frågor rörande denna personal.

Vad sålunda

som direktion.

13 §.

1 mom. Ledningen av sjuklius och annan direktion underställd verksam­

het inom sjukvården utövas under direktionen av en särskilt tillsatt sjuk­

husdirektör eller en läkare vid sjukhuset såsom styresman. Vid sjulchus med

styresman skall dock ledningen av den ekonomiska förvaltningen utövas i

den ordning sjukvårdsstyrelsen bestämmer. Utses annan än läkare till sjuk­

husdirektör, skall en läkare ^4d sjukhuset förordnas att såsom chefsläkare

biträda sjukhusdirektören i medicinska angelägenheter.

Sjukhusdirektör tillsättes och entledigas av sjukvårdsstyrelsen efter di­

rektionens hörande. Styresman är den läkare, som ansvarar för sjukvårdens

handhavande å sjukhuset, eller, om flera sådana läkare finnas, den av dem

som förordnas till styresman. Dylikt förordnande meddelas, efter förslag av

direktionen, av sjukvårdsstyrelsen för viss tid eller tills vidare. I samma

ordning utses chefsläkare för viss tid, högst fyra år, varvid dock sjukhusets

överläkare, om flera sådana finnas, skola beredas tillfälle att yttra sig över
direktionens förslag.

2 mom.2 Flera sjukhus må ställas under ledning av en sjukhusdirektör

eller en styresman. �r sjukhusdirektör gemensam för flera sjukhus, må

äA'en gemensam chefsläkare förordnas ^id sjukhusen.

3 mom. Sjukvårdsstyrelsen må uppdraga åt tjänsteman vid visst sjukhus

att fullgöra uppgift, som eljest ankommer på tjänsteman i sjukhusled­

ningen.

14 §.

Har inom landstingskommun anställts sjukvårdsdirektör såsom högsta

chef närmast under sjukvårdsstyrelsen för förvaltning av sjukvården, skall

tjänsteman i sjukhusledningen handhava sin förvaltning under sjukvårds­
direktörens ledning.

Sjukvårdsdirektör må i den omfattning och ordning Konungen bestämmer

tilläggas uppgifter, som eljest ankomma på direktion eller tjänsteman i sjuk­

husledningen.

Efter sjukvårdsstyrelsens

ankommande uppgifter.

l-cLU

' Senaste lydelse 1965: 104.

« Senaste lydelse 1968: 232, �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

¬

background image

1970 ⬢ Nr 211

453

,

. ..

15 §.

I varje läkardistrikt i landstingskommun och i Gotlands kommun skall

finnas minst en provinsialläkare.

Härjämte må

extra provinsialläkare.

I kommun som ej tillhör landstingskommun skall finnas minst en stads­

distriktsläkare i varje läkardistrikt. Vad som sagts nu gäller dock ej Got­

lands kommun.

16 §.

1 mom. Vid varje sjukhus skall finnas läkare, som har att ansvara för

sjukvårdens behöriga och ändamålsenliga handhavande, envar inom det

verksamhetsområde som anförtrotts honom. Sådant verksamhetsområde

må omfatta även sjukvård utanför sjukhuset.

2 mom.^ Läkare som

förordnat, överläkare.

Såvida ej

vid förlossningshem.

20 §.

1 mom.2 överläkare förordnas av sjukvårdsstyrelsen tills vidare.

När överläkartjänst skall tillsättas efter ansökning, åligger det social­

styrelsen att, i den mån behöriga sökande anmält sig, på förslag uppföra

de fyra med avseende å förtjänst och skicklighet främsta sökandena. Kan

sökande inom det område som tjänsten avser åberopa framstående skick­

lighet, ådagalagd genom berömvärd tjänstgöring å sjukhus, eller grundlig

utbildning eller väl vitsordat vetenskapligt forskningsarbete, skall särskild

hänsyn tagas därtill.

Sedan förslag upprättats, förordnar sjukvårdsstyrelsen efter direktionens

hörande en av de sökande, som uppförts på förslaget, till överläkare.

2 mom.2 Biträdande överläkare förordnas av sjukvårdsstyrelsen eller,

efter styrelsens bemyndigande, av direktionen tills vidare eller för ^dss t id.

Förordnande, som meddelats för viss tid, må förlängas.

När tjänst som biträdande överläkare skall tillsättas efter ansökning,

åligger det sakkunniga, vilka utses i den ordning Konungen föreskriver,

att under iakttagande av de i 1 mom. angivna befordringsgrunderna på för­

slag uppföra de tre främsta sökandena.

Sedan förslag

på förslag.

4 mom.2 Underläkare förordnas av sjukvårdsstyrelsen eller, efter sty­

relsens bemyndigande, av direktionen för högst tre år. Vid tillsättning av

tjänst som underläkare förfares i tillämpliga delar på sätt är stadgat i 2

mom.

Har förordnande

socialstyrelsens medgivande.

Socialstyrelsen äger

samma sjukhus.

5 mom.2 Extra läkare tillsättes av sjukvårdsstyrelsen eller, när tjänsten

ej avser åligganden som ankomma på överläkare, efter styrelsens bemyn­

digande, av direktionen genom förordnande på viss tid, dock att beträffan­

de den som icke äger behörighet att utöva läkaryrket förordnande medde­

las av socialstyrelsen eller efter styrelsens bemyndigande av sjukvårdssty­

relsen eller direktionen. När sjukvårdsstyrelse eller direktion förordnar

extra läkare skall, om ej socialstyrelsen medgivit undantag eller fråga är

om förordnande, som enligt 17 § må meddelas utan socialstyrelsens med­

givande, förfaras på sätt är stadgat i 2 mom.

» Senaste lydelse 1968: 232. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

° Senaste lydelse 1968: 232.

41�lOOOhO. Svensk författningssamling 1970

¬

background image

454

1970 . Nr 211

24 §.i

Om intagning på sjukhus beslutar inom ramen för vad sjukvårdsstyrel-

sen bestämt vederbörande överläkare, sjukstuguläkare eller sjukbemslä-

käre. Denne äger vid bebov överlåta sin beslutanderätt på annan vid sjuk-

huset anställd läkare.

Vad i

intagen person.

I fråga

särskild lag.

28 §.i

Den, som intages på sjukbus och som själv bar att svara för vårdavgif­

ten eller del därav, är pliktig att i förskott inbetala vårdavgift för femton

dagar åt gången. I stället för förskottsbetalning må lämnas godtagbar an­

svarsförbindelse.

I fall

efter intagningen.

Förskottsbetalning eller

av statsverket.

33 §.

1 mom. Beträffande sjuldius där undervisning för blivande läkare be-

drives eller avses skola bedrivas må Konungen meddela från denna lag av-

\dkande föreskrifter.

2 mom. På framställning av sjukvårdsstyrelse äger Konungen medgiva

de undantag från bestämmelserna i denna lag, som befinnas påkallade i

samband med att huvudmannaskapet för sjukvårdsanstalt övergår från sta­

ten till landstingskommun eller att styrelsen avser att pröva annan orga­

nisation beträffande ledningen av den sjukvårdande verksambeten under

styrelsen än som föreskrives i lagen.

34 §.

1 mom.2 Talan mot sjukvårdsstyrelses eller direktions beslut om tillsät­

tande av läkartjänst i andra fall än som avses i 20 § 1 mom. föres genom

besvär bos socialstyrelsen. Besvären skola hava inkommit till socialstyrel­

sen inom tre veckor från den dag, då verkställd justering av det över be­

slutet förda protokollet tillkännagivits å landstingskommunens anslagstav­

la. Vid prövning av besvären må jämväl de sakkunnigas förslag avseende

tjänsten komma under bedömande.

Om besvär över annat beslut av sjukvårdsstyrelse eller direktion gäller

vad som stadgas i landstingslagen eller kommunallagen.

2 mom. Vad i 1 mom. andra stycket sägs om besvär över direktions be­

slut skall äga motsvarande tillämpning beträffande sådana beslut av sjuk­

vårdsdirektör eller i 14 § tredje stycket avsedd befattningshavare som,

därest befattning såsom sjukvårdsdirektör icke funnes inrättad, det skulle

ankomma på direktion att fatta.

övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

2. överläkar tjänst tillsättes enligt äldre bestämmelser om sjukvårdssty­

relses förord inkommit till Konungen före utgången av 1970.

3. Har besvär över socialstyrelsens förslag till tillsättning av överläkar­

tjänst inkommit till Konungen före utgången av 1970 gäller 20 § 1 mom.

andra stycket i sin äldre lydelse i fråga om sådant förslag.

4. Har överläkare vid Stockholms stads sjukbus enligt äldre bestämmel-

y

'b'

^ Senaste lydelse 1966: 294.

= Senaste lydelse 1968: 232.

¬

background image

1970 ⬢ Nr 211 och 212

455

ser tillsatts av Konungen med förordnande på viss tid, får sjukvårdssty­

relsen, om tjänstens innehavare medger det, förlänga förordnandet när

det löper ut. Förnyat förordnande skall, om ej särskilda skäl föranleder

annat, meddelas på sex år räknat från och med månaden efter den då för­

ordnandet meddelats.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

helcräfta låtit.

Stockholms slott den 24 april 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Socialdepartementet)

SVEN A SPLING

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.