SFS 1965:104

650104.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 104

Lag

om ändring i sjukvårdslagen den 6 juni 1962 (nr 242);

gioen Stockholms slolt den 7 maj 1965.

V i GUSTAF AD OLF, med Guds nåde, Sveriges, GöUsocI;

? " „ ^

Konung, göra v e t c r 1 i g t: att Vi, med riksdagen^, fuMti

goU fororc ina. att 9 § 1—3 mom., 11 g 4 mom. och 12 g sjukvårdslagen deP

juni

skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anglves.

9 g.

stad som ej tillhör landstingskomiD«J

en sinl-vS

sjukvårdande verksamheten enligt denna l^o

las L- Knii

Ledamöter och suppleanter i sjukvårdsstjTehen

mäklli

^i^-i^tullmäklige till det anlal landslingel e ln»

"fS raster

n,ä dock icke vara trader

"

motsvara fl f ? °P9,^tionelIt om det hegäres av minst så många väljan

autal

ofe 'v ?

om samtliga väljandes antal delas n.e j;

tionellt val aäll ^

1. Om förfarandet vid sådant p

portionellt

.'^"Lilda föreskrifter. Sker val av suppleanter ^cU K

inkallas till tjknstgöHn"^^^^"'"'*^

ordning i vilken siippleanfern.

utgöras av föin^u

^nndstingskommiinens sjukvårdsstyre^^^

_^^^torvaUnmgsutskottet eller\iss avdelning av utskottet

'P^P- 1965:01; KU 20; Rskr 210.

I

¬

background image

1965 • Nr 104

319

o inom. För sjukvårdsstyrelse äga 1 landstingskommun bestämmelserna i

§§ och 54 § fjärde stycket landstingslagen, i Stocldiolm bestämmel­

serna i 51 § kommunallagen för Stocldiolm oeh i annan stad som ej tillhör

landstingskommun bestämmelserna i 32—42 §§ och 45 § andra och tredje

slvckena kommunallagen motsvarande tillämpning. I protokoll behöver dock

upptagas endast förteckning över närvarande ledamöter och beslutet i varje

^'pör sjukvårdsstyrelsen i Stockholm gäller dessutom vad stadsfullmäktige

föreskriva med iakttagande av bestämmelserna i kommunallagen för Stock-

^'^3 mom. Till sammanträde med sjukvårdsstyrelse skola kallas sjukvårds-

ilireklör eller, om sådan icke finnes, landstingsdirektör samt länsläkaren

eller förste stadsläkaren. Om landstinget eller stadsfullmäktige bestämma

[let skall även annan som har att föredraga sjukvårdsärenden inför lands­

lin''skommuiiens eller stadens styrelse kallas till sådant sammanträde.

ben som inställer sig vid sammanträde på kallelse enligt första stycket

iiger deltaga i sjukvårdsstjnelsens överläggningar men icke i besluten samt

få sin mening antecknad till protokollet.

Till sammanträde med sjukvårdsstyrelse vid vilket sjukvårdsärende av

större vikt är avsett alt förekomma skall beroende på ärendets art kallas

antingen en överläkare eller en provinsiallälcare eller stadsdistriktsläkare

med rätt för honom att deltaga i överläggningarna men ej i besluten och att

få sin mening antecknad till protokollet. Styrelsen skall för \dss tid utse en

överläkare och en provinsialläkare eller stadsdistriktsläkare inom sjukvårds­

området a lt stå till förfogande för detta ändamål,

11 §.

t mom. Beträffande särskilt

— tillämpning, nämligen

för direkt ion i landstingskommun vad i 43, 44 och 46—51 §§ landstings­

lagen är föreskrivet med avseende å förvaltningsutskottet och i 54 g f järde

stycket sam ma lag i fråga om där avsedd nämnd samt

för direktion

— a vsedd nämnd.

För särskilt

lag föreslcriva,

12 §,

Till sammanträde med direktionen skola sjukvårdsdirektör eller, om så­

dan icke finn es, landstingsdirektör samt sjuldiusdirektör, styresman, chefs­

läkare och sjukhusintendent kallas med rätt att deltaga i överläggningarna

nien ej 1 b esluten samt att få sin mening antecknad till protokollet.

Enahanda befogenhet

denna personal.

Vad s ålunda

som direktion.

öenna lag träder i kraft den 1 januari 1966.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytterinera

yisso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt krmgl. sigill

l^ekräfta lå tit

StoclUioIms slo tt den 7 maj 1965.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

^Socialdepartementet)

SVEN ASPLING

¬

background image

320

1965 ' Nr 105

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.