SFS 1962:242

620242.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 242

Sjukvårdslag;

given Stockholms slott den C juni 1962.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

,'endes Konung, göra ve t er Ii g t; att Vi, med riksdagenh funnit

/Tirnr/lnn snni fnlier.

i t il ti

r-^-

"o({ förordna som följer

Inledande hestämraelser

1 §.

1 mom. Varje landstingskommun och siad som ej tillhor landstingskom­

mun utg ör ett .v/n/v7;årrf5omrddc.

2 mom. Vad i denna lag sägs om landstingskommun skall, om ej annat

sändilt stad gas eller eljest framgår, gälla jämväl stad som ej tillhör lands-

iingskommnn.

3 mom. B estämmelserna i denna lag gälla icke sådan, värd av psykiskt

efterblivna, varom ät särskilt stadgat.

2 §.

f mo m. Med sjukhus förslås i denna lag av landstingskommun driven an-

stall för ombesörjande av sådan värd för sjukdom, skada, kroppsfel eller

hnisbörd, som fordrar intagning på anstalt (sluten vård). Såsom sjukhus

stall (lock ej anses tillfällig sjukvårdslokal för vård av sjuka, behäftade med

smids am sjukdom.

Vård för sjukdom, .skada, kroppsfel eller barnsbörd, som meddelas åt an-

imn än d en .som är intagen på sjukhus, benämnes öppen vård.

2 mom. D ärest landstingskommun bidrager till driftkostnaderna för sjuk-

vardsanstalt ntan alt likväl kunna anses driva den, äger Konungen förord-

ad denna lag och med stöd därav meddelade föreskrifter helt eller del­

e's skola till ämpas på sjiikvårdsanstalten.

Skyldighet att ombesörja sjukvård

r

3 §•

UndsUngskomnuin åligger att för dem, vilka äro bosatta inom sjuk-

^»•asområdet, ombesörja såväl öppen som sluten vård för sjukdom, skada,

^PPsfcl och barnsbörd, i den mån icke annan drager försorg Ivärom.

-skyldighet alt ombesörja vård åAÖlar landstingskommun för

Prop. 1962: 122; L'U 30 ; Rskr 348.

H—628000. Svensk författningssamling 1962, Nr 242-—244

¬

background image

19G2 • Nr 2-12

490

dem som Vislas inom sjukv-ircisomradet utan att vara där bo.M,

!ehov'av omedelbar vård föreligger. I sadant fall gäller dock

•dt bereda sluten vård endast så langc den vardholiövande ei uh,

tlvtlas till sjukhus, där den landstingskominun, i vilken han

fo'^'ar over vårclph^taer.

4 §.

OiJpcn värd jjå sjukhus inä icke bedrivas på sådant sätt att dp •

t-ir på den slutna vården.

' För öppen läkarvård ulan för sjukhus skall Inndstingskominun v

delad i l äkardistrikt.

TiUsjm

5 §•

Högsta tilLsyiicn över landstingskommuns sjnkvårdande verksamieh^

övas av medicinalstyrelsen.

iVnordnande av sjukhus m, ra.

6 §.

1 mom, Sjuklius henämncs, om ej annat följer av vad nedan sla(l§&

lasarett, därest det är avsett för värdiichövande oberoende av fallets svin;;

eller lindrigare art, och sjaksluga, oni det företrädesvis är avsett fontiinlr:

2 mom. Sjnkliiis, som till huvudsaklig del är inrättat för vård a v luk-

kulossjuka, benämnes .sanatorium, om sjukhuset är avsett för vård avsi-

dana sjuka oberoende av vårdens art, och tuberkalossjiikstufja, omdelfc

trädesvis är avsett för mindre krävjuvdc vård. Tuhcrkiilossjukstuga

försedd med högst fyrtio vårdplatser.

mom. Sjukbus, vilket till huvudsaklig del är inrättat för värd avsjak

,

.

- --

....V.. .h)idemisiuli.stuga

imgst sextio vårdplatser.

4 m om. Sjukhus, som är inrättat för vård av psykiskt .sjuka

^

lor sadan vård enligt vad därom är särskilt stadgat, benämnes

'yakkus.

ä niom. Sjukhus, som är inrättat endast för förlossiungsvärd,

om sjukJniset företrädesvis är avsett för uundrc

^urci. förlossningshem må vara fiirsolL med liögsl tio vårdplatser.

•[,

benämnes .sjukhem om dct'till liuvudsaklig del

tat for vard av

'

a) långvarigt kroppssjuka, vilka aro i bcbov av sjuklmsvärd m

T >

-skötsel men icke lida av tuberkulos,

b) atlskotta psykiskt sjuka.

Hi "'""^'olescenter eller

jämförliga med de i a)—c) näiunda.

^^asom a vdelaing av sjulvlicm må förlossningshem inrättas.

¬

background image

1962 • Nr 242

491

7 §.

pir vä ni

sjuka, behäftade med sådan smittsam sjukdom, som angives

•'ileanlagen, s kall, om ej Konungen eller myndighet som Konungen be-

ineclgivit undantag, inom varje sjuJcvårdsomräde finnas minst ett

SL-iikhJs cllcr ca Iclmik i lasarett.

'^cinl vårdsområde skall ock äga tillgång till lämpligt antal reservplatser

fjr värd av sjuka, som i första stycket sägs.

8^§._ ^

tiitä'"^iiing av sjukhus må icke påbörjas förrän sjuldiusets förläggning

-vénsoni'ritningar för sjukhuset godkänts i den ordning Konungen bestäm-

il,er. V ad nu sagts skall gälla jämväl större till- eller ombyggnad av sjuk­
hus.

Sjukvårdestyrelse

9 §.

1 m om. Ledningen av landstingskommuns sjukvårdande verksamhet en-

li jt denna lag utövas av sådan nämnd eller stjTelse, som avses i 53 § lands-

lingslagen och som här benämnes sjukvårdsstyrelse.

1 stad, som ej tillhör landstingskommun, skall för ledningen av stadens

sjukvärdande v erksamhet enligt denna lag finnas en särskild sjukvårdssty-

rdse. Ledamöter och suppleanter i sjukvårdsstyrelsen väljas av stadsfull­

mäktige till det antal fullmäktige bestämma. Antalet ledamöter må dock

icke var a under fem. Valet skall vara proportionellt därest det hegäres av

minst så många väljande, som motsvara det tal, vilket erhålles, om samtliga

väljandes a ntal delas med del antal personer valet avser, Ökat med 1. Om

förfarandet vid sådant proportionellt val är särskilt stadgat. Sker ej val av

supplcanler proportionellt, skall tillika bestämmas den ordning, i vilken

suppleanterna skola inkallas till tjänstgöring.

ä mom . Till sammanträde med sjukvårdsstyrelse, vid vilket sjukvårds-

ärende av större vikt är avsett att förekomma, skall beroende på ärendets

urt kallas antingen en överläkare eller en provinsialläkare eller stadsdi-

striklsläkare med rätt för honom att deltaga i överläggningarna men ej i

wslulcn samt alt få sin mening antecknad till protokollet. Styrelsen sk^I för

nss tid ulse en överläkare och en provinsiallaltare eller stadsdistriktsläkare

"lom sjukv årdsområdet att stå till förfogande för detta andaniål.

i^ill sa inmanlräde med sjukvårdsstjTclse i stad som ej tillhör landstings­

kommun skola vidare kallas sjukvårdsdirektör, om sådan finnes, samt

'U'ste stadsläkaren eller motsvarande läkare, så ock efter stadsfullraäkti-

bestämmande annan, som har att inför stadens styrelse föredraga sjuk-

vardsarenden. De ä ga deltaga i överläggningarna men ej i besluten samt fä

mening antecknad till protokollet.

uiom. Be träffande sjukvårdsstyrelse i annan stad, som ej tillhör lands-

J^^gskommun, ä n Stockholm skola bestämmelserna i 32—42 §§ kommunal-

gen avs eende kommunens styrelse ävensom i 45 § andra och tredje styc-

samma lag i f råga om där avsedd nämnd äga motsvarande tillämpning,

ad (jep gj

erforderligt, att protokoll upptager annat än förteckning

aarvarande l edamöter och beslutet i varje ärende.

]. '••^Sa om sjukvårdsstyrelsen i Stocldiolm skola bestämmelserna 1 51 §

r, """una llagen för Stockholm äga tillämpning, varjämte, utöver vad i 1 och

- worn. säg.s, sk all gälla vad stadsfullraälctige med iaicttagande av stadgan-

1 sagda lag föreskriva. Protokoll, som föres vid sjukvårdsstyrelsens

¬

background image

19G2 ' Nr 243

saiiitnanlrädo, J)cliovcr dock oj upptaga annat än förlecknin. . ,

iodaniötcr och bcshilet i varje arenclc.

G 'i

^ moni. Drives sjukhus gemensamt av landstingskomnnin orK

ej tililiör lanrlstingskommim, eller av flera JanilstingskoinmijnpV\®A

der, som nvss sagts, äger Konimgen medgiva att särskild stvrH.

att fnligöra de åligganden, som eljest ankomma pä sjiikvärdsstvr i^

Direktion för sjukims

11 g.

y /nom. Närmast under sjukvårdsstyrelsen utövas tillsynen vid o clt •

svaret för förvaltningen av sjukhus av en direktion. Direktion m3

gemensam för två clicr flera sjuklius och kan utöver sjiikbusfonaltiit

anförtros andra motsvarande uj)pgiftcr inom sjukvården.

handsting äger liesluta, att sjiiievårdsstyrclscn skall utgöra direktm'

stad som icke tillhör landstingskommun ager stadsfullmäktige motsTarr

de befogenhet.

2 mom. Ledamöter och suppleanter i särskild direktion väljas av lanj..

tinget eller stadsfullmäktige till del antal landstinget eller stadsfiillmåh;;:

bestämmer. Antalet ledamöter må dock iclce vara under tre. Vid v alet sh

tillika bc.stäminas den ordning, i vilken suppleanterna skola inkallas i :

tjänstgöring,

.'I mom. Den som ej är valbar till ledamot eller suppleant i sjakvåidr

styrelse kan icke väljas till ledamot eller su2)])leant i direktion. Ej M k

ma därtill utses .sjukliusdircklör, styresman, chefsläkare eller sji khuå:-

tcndcnl vid clirciktionon nndcrslällt sjukhus eller sjnkvårdsdircktör sonii

högsta förvaUiiIngschcr för säd an t sjukhus.

I nästföregående stycke nämnd hefattningshavarc må ej såsom

elloi siqiplemit i sjukvårdsstyrelse, som utgör direktion, deltaga i kat-

av ärende, vilket ankommer ])å direktion.

4 mom, heträfländc särskilt utsedd direktion skola, med do av vihls<'

som framgå ay vad i 2, g ocli .ö jnotn, stadgas, följande beståmmclsM i;-

mot s\a lande tillämjming, nämligen

för direiaion i land.stingskommun vad i 43, 44 och 4G—51 § § D n»

agen ar toreskrivet med avseende å förvnltningsiitskottct och i o3 § 1

irehjc stycket samma lag i fråga om där avsedd styrelse samt

,

n ! ""

i

som ej tillliör landstingskoinimm, afi J .

olii. vad , .52, o:! Old, .15-42 §§ liommiinnllagon är rörcskrivcl med i"

dc a iamimimcns slyrelsc samt i 45 5 andra och tredje styckena siunn

om dar avsedd nämnd.

ocli

ial

i sagaa jag loresKnva.

tvA In­

mäter n"'

direktion av tro ledamöter, är den bcshilfor. c

tions

\

heslut el ense. Protokoll, som fores \

de ied'unm^'^"

hehéiver ej njiplaga annat än förteckning '

de ledamöter samt heshitct i virje ärende.

¬

background image

hobov

aga (Je

1962 . Nr 2i2

493

nnjom. Konimgcii äger för sursldll fall medgiva undanlag frän bestäm-

Jlserna i denna paragraf.

12 §.

Enahanda befogenhet tillhomnier ock överläkare, .sjukstuguläkare och

sjiikhcmsirikare, e nvar såvitt angår sjukvården ä det sjukhus eller den av-

äelning därav soin anförtrotts honom, ävensom, såvitt angår sjukvårds­

personalen, den som närmast under sjukhusdirektör eller styresman hand-

rjrtrter frågor rörande denna personal.

'?ad sålunda stadgats skall äga tillämpning jämväl då sjukvårdsstyrelse

fullgör åliggande som direktion.

Tjänstemän i sjukhusledningen

13 §,

1 mom . Ledningen av sjukhus utövas under direktionen av en särskilt

tillsalt sju khusdirektör eller en läkare vid sjukluuset såsom stijresman. Vid

sjolvhiis med styresman skall dock ledningen av den ekonomiska förvalt­

ningen tillko mma en sjiiklnisinfendent. Utses annan an läkare till sjukhus­

direktör, skall en läkare vid sjukhuset förordnas att såsom chefsläkare In­

träda sju khusdirektören i medicinska angelägenheter.

Sjukhusdirektör och sjukhiisintendent tillsättas och entledigas av sjuk^

vårdsslyrelsen efter direktionens hörande. StjTesmah är den läkare, som

ansvarar f ör sjukvårdens handhavande å sjul<^hiisct, eller, om flera sådana

läkare finnas, de n av dem som förordnas till styresman. D^dikt förordnande

meddelas, efter förslag av direktionen, av sjuk-\'ärdsslyrelscn för viss tid

dkr tills \idare. I samma ordning utses chefsläkare för viss tid, högst fyra

ar, varvad dock sjukhusets överläkare, om flera sådana finnas, skola bere-

aas tillfä lle a tt yttra sig över direktionens förslag.

2 mom. Om sä rskilda skäl äro därtill, må flera sjukhus ställas under led­

ning av en sjukhusdirektör eller en stjTesman. Sjukhusintendent må ock

ura gemensam för flera sjukhus.

Sjukvårdsstyrelsen må besluta, alt sjukhusintendent icke skall tillsättas

I'd sjuksluga, tuberkulossjukstiiga, cpidemisjukstuga, förlossningshem el-

er sjukJi ein. F innes icke sjukhusintendent vid sådant sjukhus, ankommer

pa sjukvårdsstyrelsen att be.stämma, huru de åligganden som eljest tillkom-

la sjukhusintendent skoia fullgöras.

handstingskommun anställts sjakuårdsdireldör såsom högsta

5i i

under sjukvårdsstyrelsen för förvaltning av sjukvården, skola

J Kiiusdircktör, stvresman och siukhusintendent handhava sin förvaltning

ledning.

må i den omfattning och ordning Konungen bestämmer

ankomma på direktion, sjukhusdirektör, sty-

14 §.

(1115I

den

som eljest

j,-.

pfL

sjnkhusintondent.

stallt<; /J^''^^''V4sslyrelsens bestämmande må hefaltnit

sjukv'1

biträde åt sjukvärdsdirektören, självständi

'irdsclireklör ankommande uppgifter.

hefaltningshavarc, som an-

gt fullgöra vissa på

I ;

' .

' k J • i

i ; ^

'I = >

.'i .

• \

. .1

kli'

I:

• ; :!

' t"':i :

i. i

•/ ; ti • '

¬

background image

1962 • Nr 242

Läkare

19 §.

I varje läknrdislrikt i land.stingskominua skall, om el sh]

ligger som avses i 31 §, finnas minst en /^rom*n,vzVdiö7rarc/

'Härjäiidc mä i läkardislrikt anställas biträdande provin^u.!!-,

CJvlra pro yiVz.vzVzUätmre.

'

1 siad som ej tillhör Jimdstingskommim skall finnas min.i

disfriklstäkare i varje läkardtstrikL

^ Vid:.

16 §.

; mom. Vid varje sjukhus eller, om sjukhuset är iiDndelat n-i n -•>

vid varje, klinik, skall finnas läkare, som liar att ansvara för L Ä'"

liehöriga ocli äiulamålscnliga handliavande.

2 mom. Läkare som avses i 1 mom, benämnes

]) vid lasarett, sanatorium och epidemisjukhus, så ock vid mcntsl.ini

hus som är iurätlat htivudsakligen for mera krävande vård eller är2

med flera än et t hundrafemtio vårdplatser, överläkare,

2) vid sjukstuga, tubcrkulossjiikstuga och cpidemisjukslugö s/u/l-ili m

/«ÅYfre samt

•'

"

3) vid sjukhem sjitkhemsläkare eller, om mcdicinalstvrdsen efter fna.

ställning av sjukvårdsstyrelsen så förordnat, överläkare."

Såvida ej annat föreskrives, skall vad i denna lag och med stöd däm

meddelade lieslämmclser stadgas om sjuks tu gul åka re jämväl äga Mm

ning u motsvarande läkare vid sådant mentalsjukhus, där överläkaiec:

I nines, ocli vad om sjukhemsläkare stadgas äga tillämpning å motsvarmd;

läkare ^^d förlossningshem.

o

i

Ö

överläkare mä även anställas med uppgift att verkställa undersöknb^n

Cl er meddela behandling av speciell art utan att särskild klinik inrälhsfå

anuamaJet. Dc i lagen för verksamheten ä klinik meddelade hestämmekt

na Kyola i tillämpliga delar gälla jämväl vcrksaraliet, vilken förestås r

överläkare som nu sagts.

,

^wilgörande av viss del av överläkares åligganden må anslf-

!m.?

"

överläkare. Därjämte må for Inträde i sjukvården anstäl d'

rmdcr/nA'arc och c.rlra läkare.

nif

föranleda det, må extra läkare anställas med u rf

röro^r?"^'' idigganden som ankomma på överläkare; och skall, om ej ajw

luPd

överläkare stadgas äga tillämpning å sådan läkare.

antag for de föreskrifter som gälla tjänstens hllsättning.

¬

background image

1962 • Nr 2é2

495

18 §.

1 mom- Pro vinsiallälcare utnämncs av Konungen.

V-- provinsiallalvartjänst skall tillsattas, åligger det mcdicinalstjTelscn

Styrelsen har att avgiva förord till förmån för någon av do på förslaget upp-

forila sökandena.

S mom- B iträdonde provinsialläkare förordnas av sjukvårdsst^Telscn för

dss lid el ler tills vidare.

Xär t jänst som biträdande provinsialläkare skall tillsättas, åligger det

sakkimniga, villca utses i den ordning Konungen föreskriver, att under iakt-

Incande av de i I mom. angivna befordringsgrunderna på förslag uppföra

lagande av ae i JI muiu. iiogivua befordringsgrunderna pä förslag uppför

de tre främ sta sökandena i den ordning de anses böra komma i fråga till

Ijlnsten.

Sedan fö rslag upprättats, har sjukvårdsstjTelsen, efter hörande av den

provinsialläkare, som innehavaren av tjänsten närmast skall vara under-

slälld, att till biträdande provinsialläkare förordna en av de sökande, som

uppförts på förslag.

3 mom. Extra provinsiaUäkare förordnas pä viss tid av sjukvårdsstjTel-

sen, dock alt beträffande den som icke äger behörighet att utöva läkaryrket

förordnande meddelas av medicinalstyrelsen eller efter styrelsens bemyn­

digande _ av sj ukvårdsstjTcIsen. Vid rneddelande av förordnande skall, om

ej medicinalstjTelscn m edgivit undantag eller fråga är om förordnande, som

enligt 17 g må meddelas utan medicinalstyrelsens medgivande, förfaras på

Mil är stadgat i 2 mom.

19 §.

Stadsdistrikisläkare i stad som ej tillhör landstingskommun antages av

sjukvårdssljTelsen, om ej stadsfullmäktige förbehållit sig detta.

20 §.

^y(^^^äkare ntnämnes

Konungen.

När öv e rläk ar tjänst skall tillsättas, åligger det medicinalstjTelsen att, i

den ffiån behöriga sökande anmält sig, T>å f örslag uppföra de tyra med av-

seende å förtjänst och skicklighet främsta sökandena i den ordning de anses

öora ko mma i fråga till tjänsten. Kan sökande inom del område som tjäns-

en avser åberopa framstående skicklighet, ådagalagd genom herömvärd

v"^lSonng å sjukhus, eller grundlig utbildning eller väl vitsordat veten-

tsphgt f orskningsarbete, skall särskild hänsjm tagas därtill.

^ipprättats, äger sjukvårdsstyrelsen efter direktionens liö-

kandena^'^^ förord till förmån för någon av de på förslaget uppförda sö-

öner/fi/care förordnas av sjukvårdsstjmelsen för viss

förordnande skall meddelas för sex är, såvida ej särskilda skäl föranle-

lorordnande för kortare tid. Om ej medicinalstjTelsen föreskriver annat,

OrOrdlltinflf^. fnrl5r»rfrvc mörl

vnt*?P rfMTIfjf.

j

1 ueiL uruiiiuj;

i.\jj.^,,orwxx%^yX3

tre 7-^^'

^ 1 mom. angivna befordringsgrunderna på förslag uppföra de

{jänslr-^ sökandena i den ordning de anses'böra komma i fråga till

en.

övätr

upprättals, har sjukvårdsstjTelsen, efter hörande av den

som innehavaren av tjänsten närmast skall vara underställd,

i

V »

. -'.i .!!

4:':

|J7

• :i- i

f. .. •

• 1

' !

^ !

iK;2

r

. ^ ^ r

il I

i

•i .

J J I

' å:

•i

if;,

•A ;

i .

i.!

y t.

il v

•ir

7-

>i

p --[ilpy

V

¬

background image

1962 . Kr 242

och dircklioncn för sjukhuKcl, all till bilrädaiulc övcrläUarf r

jn- do s ökande, som uppförts pa förslag.

.7 mom, SinkstiKjuläkare och sjnJ:hcmsl(f7:nre förordnas av si r

rclscn tills vidare.

^

Vid tillsättning av tjänst som sjukstiiguläkare eller som siuk^,

vid sjukhein med fiera än sextio värdi)lalser förfarcs, om ej

relsen medgivit undantag, i tillämpliga delar pä sätt är stadgat

// mom. öndcrläkarc förordnas av sjiikvårdsstvrelscn for hriJ

Vid tillsättning nv tjänst som underläkare förfares i tillämniii /j^'^-

satl är stadgat i 2 m om.

P"satleb.

Har furordnande meddelats för kortare tid än tre år, ma föm i

förlängas så, att den sammanlagda tiden för förordnandet kominet-^^'

gä till högst tre är. Utöver vad nu sagts mä förlängning av hu-orduair'

som underläkare icke ske utan medicinalstyrelsens medgivande.

Medicinalstyrelsen äger föreskriva, att förordnande å viss underlåt-

tjänst inä meddelas endast för kortare tid än tre år och att den, soinii f

tre är ijincliaft nnderläkarljänst, ej må förordnas å annan sådan Ijänslf

samma klinik ellcr, därest sjukhuset ej är uppdelat pä kliniker, vid ste.

sjukhus.

meddelas av medicinalstyrelsen eller efter styrelsens hcmyndigande avsjoV

vardssdyrclscii, Xär sjukvärdsslATclse förordnar extra läkare .ska]], o ri) r

medicinalstyrelsen medgivit undantag eller fråga är om förordnande, sv.:

enligt 17 § mä meddelas utan mcdicinalstyrclscius medgivande, förfaras j;

sätt är stadgat i 2 mom.

21 §.

^ I-örcliggcr inom läkardlstrikt eller vid sjnkhns heliov av a tt för särskilt

sJnkvai'dsu[)pgiftcr konsullera annan läkare an sädan som avses i lo elk

1(> §, ma dylik läkare (konsuHläkarc) stadigvarande knytas till läkait'

stnktct eller .sjukhuset genom förordnande av sjukvårdsstyrelsen.

22

Har mcdicinalstyrolscn vidtagit åtgärd för att ställa läkare nnderiil3l|

Icl eller försummelse i tjänsten och är felet eller försnmmclsoii av

„ fin nes

med omedeik;

ängre äa Ii

ÖvTig p ersonal

i'dct föregående sagts

rtni'i v» ? verksamheten finnas anställd den jjcrsonak som eifor

ftod vard skal] kunna meddelas.

Intagning pä ejtikhiis in. m.

JilPCllk®"!"?,'"'

Ijo.sluta'J ve,lerl,f,rande iiverläUnrc,

eller sj„ld,cmsl.vk„ro. Dcn„c äger vid liel.ov övcrlM» s'"

¬

background image

•öna

Eft

1962 . Nr 242

497

-im'i 'innan

sjnkJniset anstalkr läkare. I fråga om intagning på mcntal-

är särskilt stadgat.

''"össfv

^JÄ"uörsla styclvct stadgas om intagning på sjukhus skall, om ej annat

'lt\n föreskrivet, äga motsvarande tillämpning beträffande utskrivni

,5rskilt föreskrivet

iv i ntagen person.

ar

mlng

25 §.

1 inom. Iki sjutvlius' må intagas endast den som är i heliov av vård eller

observation på sjuklnts.

Intagning må ej äga rum for annan, vård eller observation än sådan, var­

för sjukhuset är avsett, med mindre särskilt trängande omständigheter äro
därliik

Ulan sjukvårdsstyrelsens medgivande må på sjuldius ej heller intagas

annan ä n den, f or vilken landstingskommunen jämlikt denna lag eller enligt

avtal liar att ombesörja sluten vård.

2 mom. Utan sädan prövning av vårdbehovet, som avses i 1 mom., skall

intagning ske av

den som av läkare förklarats behäftad med eller inisslänkes vara be­

häftad med så dan smittsam sjukdom, som angivcs i cpidcmilagen,

2) den som jämlikt lagen angående åtgärder mot utbredning av köns­

sjukdomar er hållit föreskrift eller aninaning att låta sig inlagas till vård på

sjukhus eller beträffande vilken förordnande om intagning meddelats jäm­

likt nyssnämnd a lag samt

3) den som sölcer inträde på sjukhem, till vilket han hänvisats av läkare,

som sjukvå rdsstyrelsen bemyndigat att meddela dylik hänvisning.

5 mom. Har läkare enligt sjukvårdsstyrelsens bemyndigande hänvisat

nägon till intagning på sjukhus med angivande att vårdbehovet är trängan­

de, skall denne utan vidare prövning omedelbart intagas, även om det fast­

ställda a ntalet vårdplatser därigenom överskrides.

4 m om. Om sjukhus är uppdelat på kliniker, skall vad i denna paragraf

sägs om s jukhus äga motsvarande tillämpning å klinik.

26 §.

Sjukvårdsstyrelse äger föreskrivm, att.intagning på visst sjukhem må ske

endast efter ansökan som gjorts i den ordning styrelsen bestämt.

Yårdavgift in. m.

27 §.

Sar finnes stad gat.

. ^'^s_vårdavgift till lägre belopp för sjuka från det egna sjukvårdsområ-

sjuka, må ej till sistnämnda grupp ' " ""

' "

"•

^ öUingen är bosatt inom sjukvårdsområdet.

j o---

iLiUiJl

llKVai UöUlUl

må ej uttagas för vård och underhåll på allmän sal c

gi epidemilagen eller lagen, angående åtgärder mot utbrednin

hänföras den, som vid

av den, som

ning av köns-

siulfH ^

uiuji lagen

...

berättigad att kostnadsfritt åtnjuta vård och underhåll pä

eli?p"i'fT

på sjukhus och som själv har att svara för vårdavgiften

^ ^ yei dara v, är pliktig att i förskott inbetala vårdavgifl för femton dagar

j—62S000. Svensk förfaUningssnmlimj m2. Nr 2i2—2d4

'

28 §.

t .

I-

I,

t

.-.i

-'liVl

•• '•

I' •

'' ' 'i'Vj; i:

u. i-

fl

/<

1 • ' f 1

f- ' ' '' rJ"

.'I

• • '!

k:

il'

• -i

"

ji ' b

i ' .. - i 1

i

' •; Z

• -

[1

i'i!

¬

background image

1903 . Nr 242

I fnll (ill skyn dsiini vai'd är av nöden eller intagning ],ä mcni f-•

gäres av annan än <lcn sjuka själv »kall inlagning pä a|],„ä7 «ifti;

iHjuler a v alt värdnvgiflcn ej inbeLalats i forskotl uch att

förliitulcLsc saknas; och skall i sadant fall vå rd avgift en \ntipfti

svarsförlnndelsen tillliandaliullas sii snart ske kan efter intvf • ^

r

Förskoltshelalning eller ansvarsförbindelse niä ej heller

ning av försvarcL tillliöj-ande personal, för vilkcn^airdavröppn^

därom är särsldlt sUulgat skall gäldas av statsverket.

enligt i ;

29 S.

som vidtagits vid läkares besök hos den sjuke utanför sjuklmscl

vård på sjiiklms må läkare efter överenskommelse med landsiin<Ki-nn '' '

uttaga särskild ersättning av den vårdsökande.

För öjipen vård utanför sjukhus må provinsialläkare, biträdande nre^ '

siallakare och extra provinsialläkare samt vikarie för sådan läkare ei I'l - '•

hogrc crsaltiimg av den vårdsölninde än som följer av överenskoinmekiM''

iandslingslcomnuincn.

"

ir-.. i

Särskilda liestäinnielscr

T

7

.

g.

i

I

mentalsjukhus må för där intagna sjuka anordnas iki i

cnslviit hein. Sadan vard hcnäinncs I^ontroUcrad familjeDård.

;

innan kontrollerad ^amiljc^'ård anordnas, skall plan for densamma f;i>t j

'

f

memcinalsLj'relscn, som ager meddela de föreskrifter för v e:'':-'

J'amheten, vilka må finnas erforderliga.

^

ir:u-fr.k7 ^

Ing och med stöd därav meddelade föreskrifter stadens k i

till

landstingskommun i tillämpliga delar

i

hälsnvl?

^"-"1 o™ sjukvårdsstvrelsc sägs i stället 7'!^!

eri]h>isä^o"-h"? i"'

Stad utgör ett läkardistrikt, såvida staden f, ;

^-nhgl särskilt heslut skall vara indelad i flera distrikt.

j

T\ '

3

9

'

löv

tillhör hmclstiui^skominiin flnslält, vilken äir i niiit''' i

1°-^ och S

'T

'"'•'•Il i fcägn om säelnn änslnll vn<l i *;•; I

läiuln litl nfi

"n jlarav mcddelädo föreskrifter slädeas i lilläniphSj'

77tlo mul7r'''f ?• '{ "»"oscn iiger hcträfrnndc nnslall som na sagls ".'I

harnnioMlcfkhröi?'''''^ sjukhus där iitidervisnin" fur blivande '"''''ijdJ

frän denna

='1" •'•rses skoln hodrivas må Kommscn n'""'

'• '•'« •''"ikandc föreskriflcr.

¬

background image

'^er ajj .

a.

' JDtas;.

'gt v aö

1962 . Hr 242

499

h • •.

x^ä framställning av sjulcvårdsslyrelse äger Konungen medgiva

bestämmelserna i denna lag, som befinnas påkallade i

d ined att hnviidmannaskapet för sjiikvärdsanstalt övergår från

fi'ji llll landstingskommun.

1 mom 1

epileptikeranstalt gäller lagen allenast i den

min

bestämmelser icke meddelats.

34 §.

.

1 mom. Talan mot sjukvårdsstyrelses beslut, varigenom irskarljänst tiil-

rttes föres genom besvär hos medicinalstyrelsen. Besvären skola hava

hkonimit till medicinalstj'relsen inom tre veckor frän den dag, då verk­

ställd justerin g av det över beslutet förda protokollet tillkännagivits å lands-

Un-'skoinmunens anslagstavla. Vid prövning av besvären må jämväl de sak­

kunnigas fä rslag avseende tjänsten komma under bedömande.

Pinljesvär över annat beslut av sjukvårdsstyrelse och heslut av direktion

riiler vad som stadgas i landstingslagen, kommunallagen eller kommunal­

lagen för Stoc kholm.

2 m om. Vad i 1 mom. sägs om besvär över direktions beslut skall äga

motsvarande tillärapning beträffande sådana beslut av sjtikvårdsdireklör

dier i 14 § tredje stjxket avsedd befattningshavare som, därest befattning

säsom sju kvårdsdirektör icke funnes inrättad, det skulle ankomma på di­

rektion a tt fatta.

'

35 §.

Ledamot och suppleant i sjukvårdsstjTclse eller direktion ävensom den,

diken är anställd i den sjukvårdande verksamhet som avses i denna lag,

mä ej till obehörig yppa något om patients sjukdom eller personliga för-

kållanden i övrigt, om vilka han i sin nämnda egenskap erhållit kunskap.

36 §.

Konungen el ler myndighet som Konungen bestämmer äger meddela före­

skrifter om särskilda rillkor för behörighet till läkartjänst, sä ock närmare

testäminelser angående tillämpningen av denna lag.

Övergångsbestämmelser

I. Denna lag träder 1 kraft den 1 juli 1963, då sjukhuslagen den 17 april

1959 (nr 112) och förordningen den 3 juni 1955 (nr 350) om distrilctsbarn-

™orskor upphöra att gälla,

konungen äger förordna, att hestämmelserna i den nya lagen icke skola

ro

.

.LM

-

^

T...

iuiuiuiia, ait lititsiuaiinciociIKJ- t

xxjt'

'fra tillämpliga på sjukvårds anstalt vid ålderdomshem.

..förekommer i lag eller författning hänvisning till eller avses däri eljest

roreKommer i lag eller författning hänvisning till eller avses dan elje

wesknfl, som ersatts genom bestämmelse i den nya lagen, skall den be­

stämmelsen i stället tillämpas.

"sr överläkare jämlikt 11 g första stycket reglementet den 20 decem­

ber 1940 fT>r ini'7\

oiiilrVmc +iU«!itle nv KnnnnrJen

hn in

"^"iaaare jämlikt 11 g törsta stycKct regieineiucL ucu .su ucuum-

ber 19 40 (nr 1047) för Stockholms stads .sjukhus tillsatts av Konungen

!rn?

förordnande på viss tid, skall förordnandet gälla till dess det ut-

"Pt. fö rordnande för sådan överläkare må ock, därest sjukvårdsstyrelsen

"ing därom, av Konungen förlängas utan att tjänsten kun-

eärp,. 1

uuiuxii, av ivuuuxJ54cii iu*-j"-

......

hl

Vid framställmngen skall fogas förklaring av tjänstens inne-

forn

ör villig att mottaga nytt förordnande. Tiden för förnyat

nal f

skall, om ej särskilda skäl föranleda annat, utgöra sex är, räk-

öelat

månaden näst efter den, under vilken förordnandet med-

t ; ••

1

Ii

? •

• •1

r;

• ..

r-

• -

:

1:3:5

.i:

M' I

'W

Jii

a II

'Id-

• v I

: t

¬

background image

500

1Ö62 - Nr 2i2

4. Om ej mmat lörcskriviLs, slmla den 30 juni 1003 invän,

och extra provinsiaUiikardistrikL ntindra läkardistrikt enlicff ^

5. Provinsialläkare, som före den 1 april 1003 förklarat spr

'

såsom provinsialläkare i landsLingskornnuins liänsl •;T-'in

''SaUt-,-

vinsialiäkare enliy't denna lag.

såso^,;:;

{). Stadsläkare oeh stadsdistriktsläkare i stad, som tillhör I

mun, så ock köpings- och mnnicipalläkare må utnämnas ni

läkare inom landstingskoniinuncn ntaii att den i 18 sN

t

stadgade ordningen iakttagcs.

7. Biträdande provinsiafläkare i lönegraden Ac 10 må ut-m -.n i

t

tredje styckena stadgade ordningen WkUsnfn. r

I'

till biiradande provnisialläkare enligt denna Ja^

krnrd;. j

8. Före den 1 juli 1003 tillsatt stadsdistriklTläkare si-,T?

stadsdistriktsläkaro cnliiit denna Tna VnU T, -,

^»pses

iktsläkaro enligt denna lag. Vad nii sa^ds skilt

bestämmer annat, jämväl gälla förelagda dag ti?Isat\

till Ijänsle-diggande att nmddela enskild sjukvård

Det alla som

MS so

bek

Stockholms slott den G ju ni 1002.

WW

--..s.,v.* »-TJ

V t il

D«t alln som vederbör hava sig iiörsnmligcn all eflerr-ilta Tiil vif

'

SnalhLodI'S'vad

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

anrikesdepartemcnlel)

;

¬

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.