SFS 2017:773 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2017:773 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
170773.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen

(2017:30) ska ha följande lydelse.

7 kap.

1 §

Ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten i landstinget ska ut-

övas av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är före-
skrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725). Bestämmelser om gemen-
sam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och
omsorgsområdet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:336.

SFS 2017:773

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.