SFS 2017:810 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2017:810 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
170810.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (2017:30);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 29 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 5 kap. 7 � och 16 kap. 3 � h�lso-</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och sjukv�rdslagen (2017:30) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett barns behov av information, r�d och st�d ska s�rskilt beaktas om</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">barnets f�r�lder eller n�gon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsam-<br/>mans med</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. har en psykisk st�rning eller en psykisk funktionsneds�ttning,<br/>2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller<br/>3. har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">spel om pengar.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Detsamma g�ller om barnets f�r�lder eller n�gon annan vuxen som barnet</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">varaktigt bor tillsammans med ov�ntat avlider.</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>16 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:579px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:577px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2 Landstinget ska ing� en �verenskommelse med kommunen om ett sam-</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">arbete i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. personer med psykisk funktionsneds�ttning,<br/>2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkall-</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ande medel, l�kemedel, dopningsmedel eller spel om pengar, och</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">3. barn och unga som v�rdas utanf�r det egna hemmet. <br/>Om det �r m�jligt b�r organisationer som f�retr�der dessa personer eller</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">deras n�rst�ende ges m�jlighet att l�mna synpunkter p� inneh�llet i �verens-<br/>kommelsen.</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018.</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNIKA STRANDH�LL</p> <p style="position:absolute;top:841px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2016/17:85, bet. 2016/17: SoU13, rskr. 2016/17:345.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2017:211.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:810</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 juli 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (2017:30);

utf�rdad den 29 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 5 kap. 7 � och 16 kap. 3 � h�lso-

och sjukv�rdslagen (2017:30) ska ha f�ljande lydelse.

5 kap.

7 �

Ett barns behov av information, r�d och st�d ska s�rskilt beaktas om

barnets f�r�lder eller n�gon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsam-
mans med

1. har en psykisk st�rning eller en psykisk funktionsneds�ttning,
2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller
3. har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller

spel om pengar.

Detsamma g�ller om barnets f�r�lder eller n�gon annan vuxen som barnet

varaktigt bor tillsammans med ov�ntat avlider.

16 kap.

3 �

2 Landstinget ska ing� en �verenskommelse med kommunen om ett sam-

arbete i fr�ga om

1. personer med psykisk funktionsneds�ttning,
2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkall-

ande medel, l�kemedel, dopningsmedel eller spel om pengar, och

3. barn och unga som v�rdas utanf�r det egna hemmet.
Om det �r m�jligt b�r organisationer som f�retr�der dessa personer eller

deras n�rst�ende ges m�jlighet att l�mna synpunkter p� inneh�llet i �verens-
kommelsen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018.

P� regeringens v�gnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:85, bet. 2016/17: SoU13, rskr. 2016/17:345.

2 Senaste lydelse 2017:211.

SFS 2017:810

Utkom fr�n trycket
den 11 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.