SFS 2017:810 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2017:810 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
170810.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30);

utfärdad den 29 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 7 § och 16 kap. 3 § hälso-

och sjukvårdslagen (2017:30) ska ha följande lydelse.

5 kap.

7 §

Ett barns behov av information, råd och stöd ska särskilt beaktas om

barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsam-
mans med

1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,
2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller
3. har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller

spel om pengar.

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet

varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.

16 kap.

3 §

2 Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett sam-

arbete i fråga om

1. personer med psykisk funktionsnedsättning,
2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkall-

ande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar, och

3. barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller

deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överens-
kommelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:85, bet. 2016/17: SoU13, rskr. 2016/17:345.

2 Senaste lydelse 2017:211.

SFS 2017:810

Utkom från trycket
den 11 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.