SFS 2018:143 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

180143.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30);

utfärdad den 15 mars 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen

(2017:30)

dels att 2 kap. 7 §, 7 kap. 5 § och 8 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 7 kap. 5 a och 5 b §§, av följande

lydelse.

2 kap.

7 §

Med nationell högspecialiserad vård avses i denna lag offentligt finan-

sierad hälso- och sjukvård som behöver koncentreras till en eller flera enheter
men inte till varje sjukvårdsregion för att kvaliteten, patientsäkerheten och
kunskapsutvecklingen ska kunna upprätthållas och ett effektivt användande
av hälso- och sjukvårdens resurser ska kunna uppnås.

7 kap.

5 §

Den myndighet som regeringen bestämmer beslutar vilken hälso- och

sjukvård som ska utgöra nationell högspecialiserad vård och på hur många
enheter sådan vård ska bedrivas. Vid bedömningen av om en åtgärd ska ut-
göra nationell högspecialiserad vård ska hänsyn särskilt tas till om vården är
komplex eller sällan förekommande och om den kräver en viss volym, multi-
disciplinär kompetens eller stora investeringar eller medför höga kostnader.

Beslut enligt första stycket får inte överklagas.

5 a §

För att få bedriva nationell högspecialiserad vård krävs det tillstånd.

Den myndighet som regeringen bestämmer får efter ansökan från ett landsting
besluta om ett sådant tillstånd. Tillståndet ska gälla tills vidare och vara för-
enat med villkor.

Ett tillstånd får återkallas om villkoren för det inte längre är uppfyllda, om

förutsättningarna för tillståndet har ändrats eller om tillståndshavaren begär
det.

Beslut enligt första och andra styckena får inte överklagas.

1 Prop. 2017/18:40, bet. 2017/18:SoU18, rskr. 2017/18:176.

SFS 2018:143

Utkom från trycket
den 27 mars 2018

background image

2

SFS 2018:143

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

5 b §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om de villkor som ska gälla för tillstånd att bedriva nationell
högspecialiserad vård och om återkallelse av ett sådant tillstånd.

8 kap.

5 §

Landstinget får också i andra fall erbjuda hälso- och sjukvård åt den som

omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård, om

1. landstingen kommer överens om det, eller
2. det är fråga om nationell högspecialiserad vård.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. För tillstånd som gäller vid tidpunkten för ikraftträdandet och som

har beslutats enligt 9 b § den upphävda hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763) eller enligt 7 kap. 5 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) i
dess lydelse före den 1 juli 2018, gäller vad som föreskrivs för nationell
högspecialiserad vård i de nya bestämmelserna och i föreskrifter som
meddelats i anslutning till lagen. Sådana tillstånd ska fortsätta att gälla
även om tiden för tillståndet har gått ut.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.