SFS 2018:553 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2018:553 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
SFS2018-553.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30)

dels att 9 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 7 kap. 2 a §, av följande lydelse.

7 kap.
2 a §
Landstinget ska organisera hälso- och sjukvårdsverksamheten så att
vården kan ges nära befolkningen. Om det är motiverat av kvalitets- eller
effektivitetsskäl, får vården koncentreras geografiskt.

9 kap.
1 §
Landstinget ska erbjuda vårdgaranti åt den som omfattas av lands-
tingets ansvar enligt 8 kap. 1 eller 2 §. Vårdgarantin ska innehålla en försäk-
ran om att den enskilde inom viss tid får

1. kontakt med primärvården,
2. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och

sjukvårdspersonal inom primärvården,

3. besöka den specialiserade vården, och
4. planerad vård.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:83, bet. 2017/18:SoU22, rskr. 2017/18:294.

SFS

2018:553

Publicerad
den

30 maj 2018

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.