SFS 2018:1727 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2018:1727 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
SFS2018-1727.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 kap. 1 och 2 §§, 14 kap. 1 § och
16 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska ha följande lydelse.

12 kap.
1 §
Kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som efter
beslut av kommunen bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller motsvarande till-
ståndspliktig boendeform eller bostad som avses i 7 kap. 1 § första stycket 2
socialtjänstlagen (2001:453). Kommunen ska även i samband med dag-
verksamhet enligt 3 kap. 6 § samma lag erbjuda en god hälso- och sjukvård
åt den som vistas i dagverksamheten.

2 § Kommunen får erbjuda den som vistas i kommunen hälso- och sjuk-
vård i hemmet (hemsjukvård) i ordinärt boende och i sådant särskilt boende
som avses i 5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453).

14 kap.
1 §
Landstinget får till en kommun inom landstinget överlåta skyldigheten
att erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) i ordinärt boende
och i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänst-
lagen (2001:453), om landstinget och kommunen kommer överens om det.
�verenskommelsen får inte avse ansvar för hälso- och sjukvård som ges av
läkare. �verenskommelsen får även avse ansvar för sådana förbruknings-
artiklar som avses i 8 kap. 9 §.

Landstinget får lämna sådant ekonomiskt bidrag till kommunen som

motiveras av överlåtelsen.

16 kap.
1 §
Landstinget ska till kommunerna inom landstinget avsätta de läkar-
resurser som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas en god hälso- och
sjukvård i särskilt boende och i dagverksamhet enligt 12 kap. 1 §. Detsamma
gäller hemsjukvård i ordinärt boende och i sådant särskilt boende som avses
i 5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453), om en kommun an-
svarar för vården enligt 14 kap. 1 §.

Landstinget ska med kommunerna inom landstinget sluta avtal om om-

fattningen av och formerna för läkarmedverkan.

1 Prop. 2017/18:273, bet. 2018/19:SoU4, rskr. 2018/19:11.

SFS

2018:1727

Publicerad
den

23 november 2018

background image

2

SFS

2018:1727

Om landstinget inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet att tillhanda-

hålla läkare, har kommunen rätt att på egen hand anlita läkare och få ersätt-
ning för sina kostnader för det från landstinget.

Denna lag träder i kraft den 2 april 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.