SFS 2018:1997 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2018:1997 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
SFS2018-1997.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Utfärdad den 6 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 5 § och rubriken närmast före
10 kap. 5 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska ha följande lydelse.

10 kap.
Specialiseringstjänstgöring
5 §
2 I landstingen ska det finnas möjligheter till anställning för läkares spe-
cialiseringstjänstgöring inklusive bastjänstgöring i en omfattning som mot-
svarar det planerade framtida behovet av läkare med specialistkompetens i
klinisk verksamhet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
2. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om i vilka fall och på vilket sätt äldre föreskrifter om möj-
ligheter till anställning i landstingen för läkares allmäntjänstgöring ska gälla.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:274, bet. 2018/19:SoU5, rskr. 2018/19:50.

2 �ndringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

SFS

2018:1997

Publicerad
den

11 december 2018

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.