SFS 1993:391 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 1993:391 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS 1993_391 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982_763)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

SFS 1993:391

Utkom från trycket
den 8 juni 1993

utfärdad den 27 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i hälso- och sjukvårdslagen

(1982: 763)2 skall införas två nya paragrafer, 3 a § och 18 a §, av följande
lydelse.

3 a § Landstinget skall erbjuda dem som är bosatta inom landstinget

1. habilitering och rehabilitering,

2. hjälpmedel för funktionshindrade, och
3. tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxen-

döva och hörselskadade.

Landstingets ansvar omfattar dock inte habilitering, rehabilitering och

hjälpmedel som en kommun inom landstinget har ansvar för enligt 18 a §.
Landstingets ansvar innebär inte någon inskränkning i de skyldigheter som
arbetsgivare eller andra kan ha enligt annan lag.

Habilitering eller rehabilitering samt tillhandahållande av hjälpmedel

skall planeras i samverkan med den enskilde. Av planen skall planerade
och beslutade insatser framgå.

1

Prop. 1992/93:159, bet. 1992/93: SoUl 9. rskr. 1992/93:321.

2

Lagen omtryckt 1992:567.

1010

background image

18 a § Kommunen skall i samband med sådan hälso- och sjukvård som

avses i 18 § första-tredje styckena erbjuda även habilitering, rehabilite-
ring och hjälpmedel för funktionshindrade.

Landstinget får även utan samband med överlåtelse av ansvar för hälso-

och sjukvård enligt 18 § träffa överenskommelse med en kommun inom

landstinget om att kommunen skall ha ansvar för hjälpmedel för funk-

tionshindrade.

Vad som sägs i 3 a § tredje stycket gäller även i fråga om habilitering,

rehabilitering och hjälpmedel för funktionshindrade som ombesörjs av en
kommun.

SFS 1993:391

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

1011

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.