SFS 1993:48 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

SFS 1993_48 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982_763)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

SFS 1993:48

Utkom från trycket

den 9 februari 1993

utfärdad den 28 januari 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982: 763)2 skall ha följande lydelse.

26 § Av patienterna får vårdavgifter tas ut enligt grunder som landsting-
et eller kommunen bestämmer, i den mån inte annat är särskilt föreskrivet.
Patienter som är bosatta inom landstinget respektive kommunen skall
därvid behandlas lika.

Endast kommunen får ta ut vårdavgifter för sådan vård som den har

betalningsansvar för enligt 2 § lagen (1990: 1404) om kommunernas betal-
ningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Detsamma gäller i fråga om
sådan psykiatrisk långtidssjukvård med huvudsaklig omvårdnadsinrikt-
ning för vilken kommunen enligt 9 § samma lag har åtagit sig betalnings-
ansvar.

Avgifter för vård enligt 18 § eller för sådan långtidssjukvård som en

kommun har betalningsansvar för enligt 2 eller 9 § lagen (1990: 1404) om
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård får inte, till-
sammans med avgifter som avses i 35 § tredje stycket socialtjänstlagen
(1980:620), uppgå till så stort belopp att den enskilde inte förbehålls
tillräckliga medel för sina personliga behov.

139

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993.

På regeringens vägnar

BO KÖNBERG

Karin Laan

(Socialdepartementet)

1

Prop. 1992/93:129, bet. 1992/93: SoU 12, rskr. 1992/93:132.

2

Lagen omtryckt 1992: 567.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.