SFS 1993:587 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

SFS 1993_587 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982_763)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1265

SFS 1993:587
Utkom från trycket
den 16 juni 1993

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 3 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 och 14 §§ hälso- och sjukvårds-

lagen (1982: 763)2 skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1992/93: 160, bet. 1992/93:SoU22, rskr. 1992/93:355.

2

Lagen omtryckt 1992:567.

background image

SFS 1993:587

5 § För hälso- och sjukvård som kräver intagning i vårdinrättning skall
det finnas sjukhus. Vård som ges under sådan intagning benämns sluten
vård. Annan hälso- och sjukvård benämns öppen vård.

Landstinget skall organisera den öppna vården så att alla som är bosatta

inom landstinget får tillgång till och kan välja en husläkare. Bestämmelser
om sådana läkare finns i lagen (1993: 588) om husläkare.

14 § Vid andra enheter for diagnostik eller vård och behandling än hos

husläkare skall det, om det behövs med hänsyn till patientsäkerheten,
finnas en särskild läkare med specialistkompetens som svarar för den
samlade ledningen av verksamheten. En sådan läkare benämns chefsöver-
läkare. Vid ledningens utövande skall denne, i frågor som avser annat än
diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter eller utseende
av patientansvariga läkare, följa de föreskrifter som landstinget kan med-
dela.

Chefsöverläkaren får uppdra åt sådana befattningshavare vid enheten,

som har tillräcklig kompetens och erfarenhet, att fullgöra enskilda led-
ningsuppgifter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

2. Landstingets skyldighet enligt 5 § andra stycket inträder dock inte

fullt ut förrän vid utgången av år 1995.

På regeringens vägnar

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

BO KÖNBERG

1266

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.