SFS 1994:957 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

SFS 1994_957 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982_763)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:957
Utkom från trycket
den 27 juni 1994

1945

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 a § hälso- och sjukvårdslagen

(1982: 763)2 skall följande lydelse.

2 a § Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på

en god vård. Detta innebär att den skall särskilt

1. vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i

vården och behandlingen,

1

Prop. 1993/94: 149, bet. 1993/94: SoU26, rskr. 1993/94:410.

2

Lagen omtryckt 1992:567.

background image

SFS 1994:957

2. vara lätt tillgänglig,
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdsper-

sonalen.

Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och

genomföras i samråd med patienten.

Patienten skall ges upplysningar om sitt hälsotillstånd och om de be-

handlingsmetoder som står till buds. Om upplysningarna inte kan lämnas
till patienten skall de i stället lämnas till en nära anhörig till patienten.
Upplysningar får dock inte lämnas till patienten eller någon anhörig i den
mån det finns hinder för detta i 7 kap. 3 § eller 6 § sekretesslagen

(1980:100) eller i 8 § andra stycket eller 9 § första stycket lagen (1994:953)
om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994.

På regeringens vägnar

BO KÖNBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

1946

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.