SFS 1994:1750 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 1994:1750 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS 1994_1750 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982_763)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:642px;height:903px;"> <img width="642" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:845px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft10">6367 </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 1994:1750 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 29 december 1994 </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763); </b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 16 december 1994. </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om h�lso- och sjukv�rdslagen </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10">(1982:763)2 </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 26 � skall ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 3 b �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft12"> Prop. 1994/95:88, bet. 1994/95: SfU08, rskr. 1994/95:119. </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft12"> Lagen omtryckt 1992:567. </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:648px;height:907px;"> <img width="648" height="907" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:45px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1994:1750 </b></p> <p style="position:absolute;top:45px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>3 b �</b> Landstinget skall �ven erbjuda en god h�lso- och sjukv�rd �t dem </p> <p style="position:absolute;top:61px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft26">som, utan att vara bosatta i Sverige, har r�tt till v�rdf�rm�ner i Sverige vid <br/>sjukdom och moderskap enligt vad som f�ljer av f�rordning (EEG) nr </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft22">1408/71 om till�mpningen av systemen f�r social trygghet n�r anst�llda, </p> <p style="position:absolute;top:109px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft26">egenf�retagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. <br/>V�rden skall i dessa fall erbjudas av det landsting inom vars omr�de <br/>personen �r f�rv�rvsverksam eller, n�r det g�ller en person som �r arbets-<br/>l�s, det landsting inom vars omr�de denne �r registrerad som arbetss�kan-<br/>de. I den utstr�ckning familjemedlemmar till dessa personer har r�tt till <br/>v�rdf�rm�ner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som f�ljer <br/>av den n�mnda f�rordningen, skall familjemedlemmarna erbjudas v�rd av <br/>samma landsting. Om familjemedlemmarna �r bosatta i Sverige, g�ller <br/>dock 3 �. </p> <p style="position:absolute;top:272px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>26 �</b>3 Av patienter f�r v�rdavgifter tas ut enligt grunder som landstinget <br/>eller kommunen best�mmer, i den m�n inte annat �r s�rskilt f�reskrivet. <br/>Patienter som �r bosatta inom landstinget respektive kommunen, liksom <br/>patienter som avses i 3 b �, skall d�rvid behandlas lika. </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft22">Endast kommunen f�r ta ut v�rdavgifter f�r s�dan v�rd som den har </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft26">betalningsansvar f�r enligt 2 � lagen (1990:1404) om kommunernas betal-<br/>ningsansvar f�r viss h�lso- och sjukv�rd. Detsamma g�ller i fr�ga om <br/>s�dan psykiatrisk l�ngtidssjukv�rd med huvudsaklig omv�rdnadsinrikt-<br/>ning f�r vilken kommunen enligt 9 � samma lag har �tagit sig betalnings-<br/>ansvar. </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft22">Avgifter f�r v�rd enligt 18 � eller f�r s�dan l�ngtidssjukv�rd som en </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft26">kommun har betalningsansvar f�r enligt 2 eller 9 � lagen (1990:1404) om <br/>kommunernas betalningsansvar f�r viss h�lso- och sjukv�rd f�r inte, till-<br/>sammans med avgifter som avses i 35 � tredje stycket socialtj�nstlagen <br/>(1980:620), uppg� till s� stort belopp att den enskilde inte f�rbeh�lls <br/>tillr�ckliga medel f�r sina personliga behov. </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1995. </p> <p style="position:absolute;top:586px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft22">ANNA HEDBORG </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:372px;white-space:nowrap" class="ft26">Susanne Billum <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft24">3</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft25"> Senaste lydelse 1993:48. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft22">6368 </p> </div> </div>
background image

6367

SFS 1994:1750
Utkom fr�n trycket
den 29 december 1994

Lag
om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);

utf�rdad den 16 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om h�lso- och sjukv�rdslagen

(1982:763)2

dels att 26 � skall ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 3 b �, av f�ljande lydelse.

1

Prop. 1994/95:88, bet. 1994/95: SfU08, rskr. 1994/95:119.

2

Lagen omtryckt 1992:567.

background image

SFS 1994:1750

3 b � Landstinget skall �ven erbjuda en god h�lso- och sjukv�rd �t dem

som, utan att vara bosatta i Sverige, har r�tt till v�rdf�rm�ner i Sverige vid
sjukdom och moderskap enligt vad som f�ljer av f�rordning (EEG) nr

1408/71 om till�mpningen av systemen f�r social trygghet n�r anst�llda,

egenf�retagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.
V�rden skall i dessa fall erbjudas av det landsting inom vars omr�de
personen �r f�rv�rvsverksam eller, n�r det g�ller en person som �r arbets-
l�s, det landsting inom vars omr�de denne �r registrerad som arbetss�kan-
de. I den utstr�ckning familjemedlemmar till dessa personer har r�tt till
v�rdf�rm�ner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som f�ljer
av den n�mnda f�rordningen, skall familjemedlemmarna erbjudas v�rd av
samma landsting. Om familjemedlemmarna �r bosatta i Sverige, g�ller
dock 3 �.

26 �3 Av patienter f�r v�rdavgifter tas ut enligt grunder som landstinget
eller kommunen best�mmer, i den m�n inte annat �r s�rskilt f�reskrivet.
Patienter som �r bosatta inom landstinget respektive kommunen, liksom
patienter som avses i 3 b �, skall d�rvid behandlas lika.

Endast kommunen f�r ta ut v�rdavgifter f�r s�dan v�rd som den har

betalningsansvar f�r enligt 2 � lagen (1990:1404) om kommunernas betal-
ningsansvar f�r viss h�lso- och sjukv�rd. Detsamma g�ller i fr�ga om
s�dan psykiatrisk l�ngtidssjukv�rd med huvudsaklig omv�rdnadsinrikt-
ning f�r vilken kommunen enligt 9 � samma lag har �tagit sig betalnings-
ansvar.

Avgifter f�r v�rd enligt 18 � eller f�r s�dan l�ngtidssjukv�rd som en

kommun har betalningsansvar f�r enligt 2 eller 9 � lagen (1990:1404) om
kommunernas betalningsansvar f�r viss h�lso- och sjukv�rd f�r inte, till-
sammans med avgifter som avses i 35 � tredje stycket socialtj�nstlagen
(1980:620), uppg� till s� stort belopp att den enskilde inte f�rbeh�lls
tillr�ckliga medel f�r sina personliga behov.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1995.

P� regeringens v�gnar

ANNA HEDBORG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

3

Senaste lydelse 1993:48.

6368

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.