SFS 1995:835 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 1995:835 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS 1995_835 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982_763)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:835

Utkom från trycket
den 22 juni 1995

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5, 7, 8,13,14, 20 och 21 §§ hälso-

och sjukvårdslagen (1982: 763)2 skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1994/95: 195, bet. 1994/95: SoU24, rskr. 1994/95:383.

2

Lagen omtryckt 1992:567.

1491

background image

SFS 1995:835

5 §3 För hälso- och sjukvård som kräver intagning i vårdinrättning skall
det finnas sjukhus. Vård som ges under sådan intagning benämns sluten

vård. Annan hälso- och sjukvård benämns öppen vård. Primärvården skall
som en del av den öppna vården utan avgränsning vad gäller sjukdomar,
ålder eller patientgrupper svara för befolkningens behov av sådan grund-
läggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och re-
habilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser
eller annan särskild kompetens.

Landstinget skall organisera primärvården så att alla som är bosatta

inom landstinget får tillgång till och kan välja en fast läkarkontakt. En
sådan läkare skall ha specialistkompetens i allmänmedicin.

7 § Landstinget skall planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i
befolkningens behov av sådan vård.

Planeringen skall avse även den hälso- och sjukvård som erbjuds av

privata och andra vårdgivare.

8 § I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården skall lands-
tinget samverka med samhällsorgan, organisationer och privata vårdgiva-

re.

13 § I hälso- och sjukvården skall det finnas den personal som behövs

för att ge god vård. Vid en enhet som avses i 14 § skall för varje patient
utses en patientansvarig legitimerad läkare. I primärvården skall den läka-
re som patienten valt som sin fasta läkarkontakt ha de uppgifter som en
patientansvarig läkare annars har.

Om åligganden för hälso- och sjukvårdspersonalen och om tillsynen över

denna personal finns särskilda bestämmelser.

14 §4 Vid andra enheter för diagnostik eller vård och behandling än i

primärvården skall det, om det behövs med hänsyn till patientsäkerheten,
finnas en särskild läkare med specialistkompetens som svarar för den
samlade ledningen av verksamheten. En sådan läkare benämns chefsöver-
läkare. Vid ledningens utövande skall denne, i frågor som avser annat än
diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter eller utseende

av patientansvariga läkare, följa de föreskrifter som landstinget kan med-
dela.

Chefsöverläkaren får uppdra åt sådana befattningshavare vid enheten,

som har tillräcklig kompetens och erfarenhet, att fullgöra enskilda led-
ningsuppgifter.

20 § Kommunen skall planera sin hälso- och sjukvård med utgångs-
punkt i befolkningens behov av sådan vård.

Planeringen skall avse även den hälso- och sjukvård som erbjuds av

privata och andra vårdgivare.

3

Senaste lydelse 1993:587.

4

Senaste lydelse 1993:587.

1492

background image

SFS 1995:835

21 § I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården skall kom-
munen samverka med samhällsorgan, organisationer och privata vård-

givare.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. En läkare som medgivits undantag från kravet på specialistkompe-

tens i 2 § andra stycket lagen (1993: 588) om husläkare i dess lydelse före
den 1 januari 1996 skall anses uppfylla kravet på specialistkompetens i 5 §
denna lag. Om medgivandet gäller för viss tid gäller dock detta endast
under samma tid.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

1493

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.