SFS 1996:787 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 1996:787 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS 1996_787 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982_763)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:787

Utkom från trycket
den 2 juli 1996

Lag

om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 13 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)2

dels att 13, 14 och 23 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 28 och 29 §§ skall betecknas 32 och 33 §§,
dels att 27 § och den nya 32 § samt rubriken närmast före 27 § skall ha

följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 28 och 29 §§ skall sättas närmast före de

nya 32 och 33 §§,

dels att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 2d och 28-31 §§,

samt närmast efter 26 § och närmast före 28 och 31 §§ nya rubriker av

följande lydelse.

2 d § Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal,
de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges.

Gemensamma bestämmelser för all hälso- och sjukvård

Patientansvarig läkare
27 § Om det behövs med hänsyn till patientsäkerheten, skall för patien-
ten utses en patientansvarig legitimerad läkare.

Ledningen av hälso- och sjukvård
28 § Ledningen av hälso- och sjukvård skall vara organiserad så att den
tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar
kostnadseffektivitet.

29 § Inom hälso- och sjukvård skall det finnas någon som svarar för
verksamheten (verksamhetschef). Verksamhetschefen får dock bestämma

över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter endast om
han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta.

Inom psykiatrisk tvångsvård och vid tvångsisolering enligt smittskydds-

lagen (1988:1472) skall verksamhetschefens uppgifter utövas av en läkare
med specialistkompetens (chefsöverläkare) eller, vid tvångsisolering, av
sådan befattningshavare som förordnats enligt 50 a § smittskyddslagen.

30 § Verksamhetschefen får uppdra åt sådana befattningshavare inom
verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra en-
skilda ledningsuppgifter.

Kvalitetssäkring

31 § Inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i verksamheten systema-
tiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

1

Prop. 1995/96:176, bet. 1995/96:SoUl8, rskr. 1995/96:281.

2

Lagen omtryckt 1992:567

Senaste lydelse av

13 § 1995:835,
14 § 1995:835.

1255

1

background image

SFS 1996:787

32 § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om hälso- och sjuk-
vård som behövs till skydd för enskilda eller hälso- och sjukvårdens be-
drivande i övrigt.

Regeringen får överlåta åt Socialstyrelsen att meddela föreskrifter till

skydd för enskilda.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1256

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.