SFS 1996:1289 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

SFS 1996_1289 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982_763)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1289

Utkom från trycket
den 16 december 1996

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 5 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)2 skall införas en ny paragraf, 26 b §, samt närmast före denna en
ny rubrik av följande lydelse.

Forskning

26 b § Landstingen och kommunerna skall medverka vid finansiering,
planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete på hälso- och
sjukvårdens område samt av folkhälsovetenskapligt forskningsarbete.
Landstingen och kommunerna skall i dessa frågor, i den omfattning som
behövs, samverka med varandra samt med berörda universitet och hög-
skolor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTRÖM

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1996/97:5, bet. 1996/97:SoU6, rskr. 1996/97:59.

2

Lagen omtryckt 1992:567.

2386

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.