SFS 1997:316 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

SFS 1997_316 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982_763)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

SFS 1997:316
Utkom från trycket
den 13 juni 1997

utfärdad den 5 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)2 skall ha följande lydelse.

18 §3 Varje kommun skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som

bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i 20 § andra stycket och
21 § tredje stycket socialtjänstlagen (1980:620) eller som efter beslut av
kommunen bor i sådan särskild boendeform som avses i 69 § första stycket 2
samma lag. Varje kommun skall även i samband med dag verksamhet, som
omfattas av 10 § socialtjänstlagen, erbjuda en god hälso- och sjukvård åt
dem som vistas där.

En kommun får även i övrigt erbjuda dem som vistas i kommunen hälso-

och sjukvård i hemmet (hemsjukvård).

Landstinget får till en kommun inom landstinget överlåta skyldigheten att

erbjuda sådan vård, som sägs i andra stycket, om landstinget och kommunen
kommer överens om det samt regeringen medger det. Överenskommelsen
får avse även ansvar för förbrukningsartiklar som avses i 3 c §.

Kommunens ansvar enligt första och tredje styckena och kommunens be-

fogenhet enligt andra stycket omfattar inte sådan hälso- och sjukvård som
meddelas av läkare.

En kommun får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter

som kommunen ansvarar för enligt denna lag. En uppgift som innefattar
myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse över-
lämnas till ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild
individ.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1996/97:124, bet. 1996/97:SoUl8, rskr. 1996/97:264.

2

Lagen omtryckt 1992:567.

3

Senaste lydelse 1996:1151.

549

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.