SFS 1997:1306 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

SFS 1997_1306 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982_763)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2393

1

Prop. 1997/98:9 och 1997/98:1 utg.omr. 10, bet. 1997/98:SfU 1, rskr. 1997/98:111.

2

Lagen omtryckt 1992:567.

3

Senaste lydelse 1992:1382.

SFS 1997:1306
Utkom från trycket
den 30 december 1997

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 18 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)2 skall ha följande lydelse.

3 §3 Varje landsting skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är
bosatta inom landstinget. Detsamma gäller dem som är kvarskrivna enligt

16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom lands-

tinget. Även i övrigt skall landstinget verka för en god hälsa hos hela befolk-
ningen. Vad som i denna lag sägs om landsting gäller också kommuner som
inte ingår i ett landsting, i den mån inte annat följer av 17 §. Vad här sagts ut-
gör inte hinder för annan att bedriva hälso- och sjukvård.

Landstingets ansvar omfattar dock inte sådan hälso- och sjukvård som en

kommun inom landstinget har ansvar för enligt 18 § första och tredje styck-
ena.

background image

2394

SFS 1997:1306

Ett landsting får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter

som landstinget ansvarar för enligt denna lag. En uppgift som innefattar
myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överläm-
nas till ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild in-

divid.

Landstinget får även träffa överenskommelse med kommun, den allmänna

försäkringskassan och länsarbetsnämnden om att inom ramen för landsting-
ets uppgifter enligt denna lag samverka i syfte att uppnå en effektivare an-
vändning av tillgängliga resurser. Landstinget skall bidra till finansieringen
av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan.

Riksrevisionsverket får granska sådan verksamhet som bedrivits i samver-

kan med och delvis finansierats av försäkringskassan eller länsarbetsnämn-
den. Vid en sådan granskning har Riksrevisionsverket rätt att ta del av de
uppgifter som behövs för att granska verksamheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTRÖM

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.