SFS 1997:980 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

SFS 1997_980 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982_763)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1860

SFS 1997:980
Utkom från trycket
den 12 december 1997

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 4 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)2 skall ha följande lydelse.

15 § I landstingen skall finnas möjligheter till anställning för läkares all-
mäntjänstgöring enligt lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom

hälso- och sjukvården m.m. i sådan omfattning att alla läkare som avlagt lä-
karexamen och läkare med utländsk utbildning som föreskrivits allmän-
tjänstgöring ges möjlighet att fullgöra praktisk tjänstgöring för att få legiti-
mation som läkare. Anställning för allmäntjänstgöring skall ske för viss tid.

I landstingen skall också finnas möjligheter till anställning för läkares spe-

cialiseringstjänstgöring enligt nämnda lag i en omfattning som motsvarar det
planerade framtida behovet av läkare med specialistkompetens i klinisk
verksamhet. Regeringen får föreskriva att läkare under sådan tjänstgöring
med anställning vid en enhet som har upplåtits för grundläggande högskole-
utbildning av läkare skall anställas för viss tid.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1997/98:5, bet. 1997/98:SoU8, rskr. 1997/98:53.

2

Lagen omtryckt 1992:567.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.