SFS 1997:993 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 1997:993 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS 1997_993 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982_763)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1872

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

1

Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76.

2

Senaste lydelse 1993:391.

SFS 1997:993

Utkom från trycket
den 12 december 1997

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 4 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 a § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763) skall ha följande lydelse.

3 a §2 Landstinget skall erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller
som är kvarskrivna enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadig-
varande vistas där,

1. habilitering och rehabilitering,

2. hjälpmedel för funktionshindrade, och
3. tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva

och hörselskadade.

Landstingets ansvar omfattar dock inte habilitering, rehabilitering och

hjälpmedel som en kommun inom landstinget har ansvar för enligt 18 a §.
Landstingets ansvar innebär inte någon inskränkning i de skyldigheter som
arbetsgivare eller andra kan ha enligt annan lag.

Habilitering eller rehabilitering samt tillhandahållande av hjälpmedel

skall planeras i samverkan med den enskilde. Av planen skall planerade och
beslutade insatser framgå.

background image

1873

SFS 1997:993

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Björn Reuterstrand

(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.