SFS 2009:430 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2009:430 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
090430.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 20 maj 2009.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:331px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 b och 2 f �� h�lso- och sjuk-</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">v�rdslagen (1982:763)</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:452px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft10">Patienten ska ges individuellt anpassad information om sitt h�lsotill-</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">st�nd och om de metoder f�r unders�kning, v�rd och behandling som finns. </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om informationen inte kan l�mnas till patienten ska den i st�llet l�mnas</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">till en n�rst�ende till patienten. Informationen f�r dock inte l�mnas till<br/>patienten eller n�gon n�rst�ende om det finns hinder f�r detta i 25 kap. 6 el-<br/>ler 7 � offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller i 2 kap. 8 � andra<br/>stycket eller 9 � f�rsta stycket lagen (1998:531) om yrkesverksamhet p� h�l-<br/>so- och sjukv�rdens omr�de.</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 f �</b></p> <p style="position:absolute;top:611px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft10">H�lso- och sjukv�rden ska p� socialn�mndens initiativ, i fr�gor som</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">r�r barn som far illa eller riskerar att fara illa, samverka med samh�llsorgan,<br/>organisationer och andra som ber�rs. I fr�ga om utl�mnande av uppgifter<br/>g�ller de begr�nsningar som f�ljer av 2 kap. 811 �� lagen (1998:531) om<br/>yrkesverksamhet p� h�lso- och sjukv�rdens omr�de och av offentlighets-<br/>och sekretesslagen (2009:400).</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om skyldighet att anm�la till socialn�mnden att ett barn kan</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">beh�va n�mndens skydd finns i 14 kap. 1 � socialtj�nstlagen (2001:453).</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 30 juni 2009.</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 1992:567.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 1998:1660.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">4 Senaste lydelse 2003:412.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2009:430</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 juni 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);

utf�rdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 b och 2 f �� h�lso- och sjuk-

v�rdslagen (1982:763)

2 ska ha f�ljande lydelse.

2 b �

3

Patienten ska ges individuellt anpassad information om sitt h�lsotill-

st�nd och om de metoder f�r unders�kning, v�rd och behandling som finns.

Om informationen inte kan l�mnas till patienten ska den i st�llet l�mnas

till en n�rst�ende till patienten. Informationen f�r dock inte l�mnas till
patienten eller n�gon n�rst�ende om det finns hinder f�r detta i 25 kap. 6 el-
ler 7 � offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller i 2 kap. 8 � andra
stycket eller 9 � f�rsta stycket lagen (1998:531) om yrkesverksamhet p� h�l-
so- och sjukv�rdens omr�de.

2 f �

4

H�lso- och sjukv�rden ska p� socialn�mndens initiativ, i fr�gor som

r�r barn som far illa eller riskerar att fara illa, samverka med samh�llsorgan,
organisationer och andra som ber�rs. I fr�ga om utl�mnande av uppgifter
g�ller de begr�nsningar som f�ljer av 2 kap. 811 �� lagen (1998:531) om
yrkesverksamhet p� h�lso- och sjukv�rdens omr�de och av offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400).

Best�mmelser om skyldighet att anm�la till socialn�mnden att ett barn kan

beh�va n�mndens skydd finns i 14 kap. 1 � socialtj�nstlagen (2001:453).

Denna lag tr�der i kraft den 30 juni 2009.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

3 Senaste lydelse 1998:1660.

4 Senaste lydelse 2003:412.

SFS 2009:430

Utkom fr�n trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.