SFS 2019:973 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2019:973 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
SFS2019-973.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30)

dels att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 2, 3 och 7 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1�3, 5 a

och 6�9 §§, 8 kap. 1�9 §§, 9 kap. 1�4 §§, 10 kap. 1�5 §§, 11 kap. 4 §,
12 kap. 4 §, 14 kap. 1�3 §§, 15 kap. 1 §, 16 kap. 1�4 §§, 17 kap. 1, 2 och
6 §§ och 18 kap. 2 och 3 §§, rubriken till 14 kap. och rubriken närmast före
17 kap. 6 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast efter 6 kap. 2 § ska lyda ⬝AVDELNING III.

REGIONENS ANSVAR SOM HUVUDMAN⬝.

1 kap.
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om hur hälso- och sjukvårds-
verksamhet ska organiseras och bedrivas. Lagen gäller för samtliga vård-
givare samt regioner och kommuner som huvudmän.

Lagen består av fem avdelningar:
Avdelning I innehåller inledande bestämmelser (1 och 2 kap.).
Avdelning II innehåller bestämmelser för all hälso- och sjukvård (3�6 kap.).
Avdelning III innehåller bestämmelser om regionens ansvar som huvud-

man (7�10 kap.).

Avdelning IV innehåller bestämmelser om kommunens ansvar som

huvudman (11�13 kap.).

Avdelning V innehåller övriga bestämmelser för huvudmännen (14�18 kap.).

2 § Det som sägs i denna lag om regioner gäller också kommuner som inte
ingår i en region.

Avdelning IV gäller de kommuner som inte ingår i en region enbart i de

fall det är särskilt föreskrivet.

2 kap.
2 §
Med huvudman avses i denna lag den region eller den kommun som
enligt lagen ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård. Inom en huvud-
mans geografiska område kan en eller flera vårdgivare bedriva verksamhet.

3 § Med vårdgivare avses i denna lag statlig myndighet, region, kommun,
annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och
sjukvårdsverksamhet.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:973

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

7 §2 Med nationell högspecialiserad vård avses i denna lag offentligt
finansierad hälso- och sjukvård som behöver koncentreras till en eller flera
enheter men inte till varje samverkansregion för att kvaliteten, patient-
säkerheten och kunskapsutvecklingen ska kunna upprätthållas och ett
effektivt användande av hälso- och sjukvårdens resurser ska kunna uppnås.

6 kap.


1 § Regeringen får meddela föreskrifter om

1. att landet ska delas in i samverkansregioner för den hälso- och sjukvård

som berör flera regioner,

2. hälso- och sjukvården i krig, vid krigsfara eller under sådana utom-

ordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges
gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, och

3. bedrivande av hälso- och sjukvårdsverksamhet i övrigt.


7 kap.


1 §3 Ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten i regionen ska ut-
övas av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller det som är
föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725). Bestämmelser om
gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom
vård- och omsorgsområdet.

2 § Regionen ska planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i
behovet av vård hos dem som omfattas av regionens ansvar för hälso- och
sjukvård.

Regionen ska vid planeringen beakta den hälso- och sjukvård som erbjuds

av andra vårdgivare.

Regionen ska även planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrof-

medicinsk beredskap upprätthålls.

2 a §4 Regionen ska organisera hälso- och sjukvårdsverksamheten så att
vården kan ges nära befolkningen. Om det är motiverat av kvalitets- eller
effektivitetsskäl, får vården koncentreras geografiskt.

3 § Regionen ska organisera primärvården så att alla som omfattas av
regionens ansvar för hälso- och sjukvård kan välja utförare av hälso- och
sjukvårdstjänster samt få tillgång till och välja en fast läkarkontakt
(vårdvalssystem). Regionen får inte begränsa den enskildes val till ett visst
geografiskt område inom regionen.

Regionen ska utforma vårdvalssystemet så att alla utförare behandlas lika,

om det inte finns skäl för något annat. Ersättningen från regionen till utförare
inom ett vårdvalssystem ska följa den enskildes val av utförare.

När regionen beslutat att införa ett vårdvalssystem ska lagen (2008:962)

om valfrihetssystem tillämpas.

5 a §5 För att få bedriva nationell högspecialiserad vård krävs det tillstånd.
Den myndighet som regeringen bestämmer får efter ansökan från en region
besluta om ett sådant tillstånd. Tillståndet ska gälla tills vidare och vara
förenat med villkor.

2 Senaste lydelse 2018:143.

3 Senaste lydelse 2017:773.

4 Senaste lydelse 2018:553.

5 Senaste lydelse 2018:143.

2019:973

background image

3

SFS

Ett tillstånd får återkallas om villkoren för det inte längre är uppfyllda, om

förutsättningarna för tillståndet har ändrats eller om tillståndshavaren begär
det.

Beslut enligt första och andra styckena får inte överklagas.

6 § Regionen svarar för att det inom regionen finns en ändamålsenlig
organisation för att till och från vårdinrättning eller läkare transportera
personer vars tillstånd kräver att transporten utförs med transportmedel som
är särskilt inrättade för ändamålet.

7 § I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården ska regionen
samverka med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare.

8 § I frågor om hälso- och sjukvård som berör flera regioner ska
regionerna samverka.

9 § Regionen får träffa överenskommelser med kommuner, Försäkrings-
kassan och Arbetsförmedlingen om att inom ramen för regionens uppgifter
enligt denna lag samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av
tillgängliga resurser. Regionen ska bidra till finansieringen av sådan
verksamhet som bedrivs i samverkan. Enligt lagen (2003:1210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser får regionen delta i
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan

med och delvis finansierats av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.
Riksrevisionen har rätt att ta del av de uppgifter som behövs för gransk-
ningen.

8 kap.


1 §6 Regionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som är bosatt
inom regionen. Detsamma gäller i fråga om den som har skyddad folk-
bokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och som stadig-
varande vistas inom regionen. �ven i övrigt ska regionen verka för en god
hälsa hos befolkningen.

2 § Regionen ska även erbjuda en god hälso- och sjukvård åt

1. den som, utan att vara bosatt här, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid

sjukdom och moderskap enligt vad som följer av Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av
de sociala trygghetssystemen, och

2. den som avses i 5 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken och

som omfattas av förordningen.

Vården ska erbjudas av den region inom vars område personen är

förvärvsverksam eller, i fråga om en person som är arbetslös, den region
inom vars område denne är registrerad som arbetssökande. I den
utsträckning familjemedlemmar till dessa personer har rätt till vårdförmåner
i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av förordningen,
ska familjemedlemmarna erbjudas vård av samma region. Om familje-
medlemmarna är bosatta i Sverige gäller dock 1 §.

6 Senaste lydelse 2018:694.

2019:973

background image

4

SFS

3 § Regionen ska erbjuda öppen vård åt den som omfattas av en annan
regions ansvar för hälso- och sjukvård. En sådan patient omfattas inte av
regionens vårdgaranti enligt 9 kap. 1 §. I övrigt ska vården ges på samma
villkor som de villkor som gäller för de egna invånarna.

Om patienten omfattas av en annan regions ansvar för hälso- och sjukvård

enligt 1 §, svarar den regionen för kostnaderna för vård som patienten ges
med stöd av första stycket. Detta gäller dock inte om den regionen ställer
krav på remiss för vården och dessa remissregler inte följs.

4 § Om någon som vistas inom regionen utan att vara bosatt där behöver
omedelbar hälso- och sjukvård, ska regionen erbjuda sådan vård.

5 §7 Regionen får också i andra fall erbjuda hälso- och sjukvård åt den som
omfattas av en annan regions ansvar för hälso- och sjukvård, om

1. regionerna kommer överens om det, eller
2. det är fråga om nationell högspecialiserad vård.

6 § Regionens ansvar omfattar inte sådan hälso- och sjukvård som en kom-
mun inom regionen har ansvar för enligt 12 kap. 1 § eller 14 kap. 1 §.

7 § Regionen ska erbjuda dem som avses i 1 §

1. habilitering och rehabilitering,
2. hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, och
3. tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxen-

döva och hörselskadade.

Regionens ansvar omfattar dock inte insatser enligt första stycket 1 och 2

som en kommun inom regionen ansvarar för enligt 12 kap. 5 §. Regionens
ansvar innebär inte någon inskränkning i de skyldigheter som arbetsgivare
eller andra kan ha enligt annan lag.

Regionen ska, i samverkan med patienten, upprätta en individuell plan när

insatser som avses i första stycket 1 eller 2 erbjuds. Av planen ska planerade
och beslutade insatser framgå.

8 § Regionen får erbjuda läkemedel utan kostnad till den som får hälso-
och sjukvård i hemmet (hemsjukvård).

9 § Regionen ska tillhandahålla den som avses i 1 § förbrukningsartiklar
som fortlöpande behövs på grund av allvarlig sjukdom eller efter behandling
för sådan sjukdom. Detta gäller inte om kommunen har motsvarande ansvar
enligt 12 kap. 6 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilka förbrukningsartiklar som omfattas av första stycket.

9 kap.


1 §8 Regionen ska erbjuda vårdgaranti åt den som omfattas av regionens
ansvar enligt 8 kap. 1 eller 2 §. Vårdgarantin ska innehålla en försäkran om
att den enskilde inom viss tid får

1. kontakt med primärvården,
2. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och

sjukvårdspersonal inom primärvården,

3. besöka den specialiserade vården, och

7 Senaste lydelse 2018:143.

8 Senaste lydelse 2018:553.

2019:973

background image

5

SFS

4. planerad vård.


2 § Om regionen inte uppfyller garantin enligt 1 § 3 eller 4, ska regionen
se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare utan extra kostnad för
patienten.

3 § Regionen ska rapportera in uppgifter om väntetider till en nationell
databas.

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. de tidsperioder inom vilka vårdgarantin enligt 1 § ska vara uppfylld och

i övrigt om garantins innehåll, och

2. regionernas rapporteringsskyldighet enligt 3 §.

10 kap.


1 § Regionen ska ge patienten möjlighet att välja behandlingsalternativ
enligt vad som anges i 7 kap. 1 § patientlagen (2014:821).

2 § Regionen ska ge patienten möjlighet att välja hjälpmedel enligt vad
som anges i 7 kap. 2 § patientlagen (2014:821).

3 § Regionen ska ge patienten möjlighet att få en ny medicinsk bedömning
enligt vad som anges i 8 kap. 1 § patientlagen (2014:821).

4 § I samband med sjöräddningsinsatser i de delar av havet utanför
Sveriges sjöterritorium, där sjöräddningstjänsten ankommer på svenska
myndigheter, får regionen bedriva hälso- och sjukvård i syfte att minimera
de fysiska och psykiska följdverkningarna av en olycka.

5 § I regionerna ska det finnas möjligheter till anställning för läkares
allmäntjänstgöring i sådan omfattning att alla läkare som avlagt läkar-
examen och läkare med utländsk utbildning som föreskrivits allmäntjänst-
göring ges möjlighet att fullgöra praktisk tjänstgöring för att få legitimation
som läkare enligt 4 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659). Anställning för
allmäntjänstgöring ska ske för viss tid.

I regionerna ska det också finnas möjligheter till anställning för läkares

specialiseringstjänstgöring i en omfattning som motsvarar det planerade
framtida behovet av läkare med specialistkompetens i klinisk verksamhet.

11 kap.


4 § Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det
finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering, får en

fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra de uppgifter som åligger en
medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Första och andra styckena gäller sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet

som avses i 12 kap. 1 och 2 §§ i en kommun som inte ingår i en region, om
det i verksamheten inte finns någon läkare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om ansvar och uppgifter för personal som avses i första och
andra styckena.

2019:973

background image

6

SFS

12 kap.


4 § Regionen får på framställning av en kommun inom regionen erbjuda
läkemedel utan kostnad ur läkemedelsförråd till den som

1. bor i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § andra stycket

socialtjänstlagen (2001:453), eller

2. får hemsjukvård genom kommunens försorg.
Regionen svarar för kostnaderna för läkemedel som rekvireras till läke-

medelsförråden.

14 kap. �verlåtelse av ansvar från region till kommun


1 §9 Regionen får till en kommun inom regionen överlåta skyldigheten att
erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) i ordinärt boende och
i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänstlagen
(2001:453), om regionen och kommunen kommer överens om det. �verens-
kommelsen får inte avse ansvar för hälso- och sjukvård som ges av läkare.
�verenskommelsen får även avse ansvar för sådana förbrukningsartiklar
som avses i 8 kap. 9 §.

Regionen får lämna sådant ekonomiskt bidrag till kommunen som

motiveras av överlåtelsen.

2 § Om samtliga kommuner inom en regions område ingår i en överlåtelse
av ansvar för hemsjukvård enligt 1 § och om det behövs för kostnads-
utjämning mellan kommunerna, får kommunerna lämna ekonomiskt bidrag
till varandra.

3 § Regionen får träffa överenskommelse med en kommun inom regionen
om att kommunen ska ha ansvar för hjälpmedel för personer med funktions-
nedsättning. Bestämmelserna om individuell plan i 12 kap. 5 § andra stycket
och om val av hjälpmedel i 13 kap. 2 § gäller även i dessa fall.

15 kap.


1 § Regioner och kommuner får med bibehållet huvudmannaskap sluta
avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som regionen eller
kommunen ansvarar för enligt denna lag. Av avtalet ska framgå de särskilda
villkor som gäller för överlämnandet. En uppgift som innefattar myndighets-
utövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till en
juridisk person eller en enskild individ.

16 kap.


1 §10 Regionen ska till kommunerna inom regionen avsätta de läkar-
resurser som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas en god hälso- och
sjukvård i särskilt boende och i dagverksamhet enligt 12 kap. 1 §. Detsamma
gäller hemsjukvård i ordinärt boende och i sådant särskilt boende som avses
i 5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453), om en kommun
ansvarar för vården enligt 14 kap. 1 §.

Regionen ska med kommunerna inom regionen sluta avtal om omfatt-

ningen av och formerna för läkarmedverkan.

Om regionen inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet att tillhanda-

hålla läkare, har kommunen rätt att på egen hand anlita läkare och få
ersättning för sina kostnader för det från regionen.

9 Senaste lydelse 2018:1727.

10 Senaste lydelse 2018:1727.

2019:973

background image

7

SFS

2 § Regionen och kommunen ska samverka så att en enskild, som
kommunen enligt 12 kap. 1 eller 2 § har ansvar för, också får övrig vård och
behandling, hjälpmedel samt förbrukningsartiklar enligt 8 kap. 9 § som hans
eller hennes tillstånd fordrar.

3 §11 Regionen ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett
samarbete i fråga om

1. personer med psykisk funktionsnedsättning,
2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendefram-

kallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar, och

3. barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller

deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i
överenskommelsen.

4 § När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjuk-
vården och från socialtjänsten, ska regionen tillsammans med kommunen
upprätta en individuell plan.

Planen ska upprättas om regionen eller kommunen bedömer att den

behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och om den
enskilde samtycker till det. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.

Planen ska, när det är möjligt, upprättas tillsammans med den enskilde.

Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är
lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det.

Av planen ska det framgå
1. vilka insatser som behövs,
2. vilka insatser som respektive huvudman ska svara för,
3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än regionen eller kommunen,

och

4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

17 kap.


1 § Vårdavgifter och avgifter med anledning av att patienter uteblir från
avtalade besök får tas ut enligt grunder som regionen eller kommunen
bestämmer. Patienter som omfattas av en regions eller en kommuns ansvar
för hälso- och sjukvård enligt 8 kap. 1�3 §§ respektive 12 kap. 1 och 2 §§
och 14 kap. 1 § ska behandlas lika.

Första stycket gäller inte i den mån annat är särskilt föreskrivet.


2 § Regionen får för sluten vård fastställa avgiftsnivåer i olika
inkomstintervall och besluta om vilka regler om nedsättning av avgiften som
ska gälla. Avgiften för sluten vård får för varje vårddag uppgå till högst
0,0023 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken,
avrundat nedåt till närmaste tiotal kronor.

Högkostnadsskydd för avgifter till regioner


6 § För den enskilde får följande poster tillsammans under ett år, räknat
från det första tillfälle då avgift betalats, uppgå till högst 0,025 prisbasbelopp
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste
femtiotal kronor, eller det lägre belopp som bestämts av regionen:

11 Senaste lydelse 2017:810.

2019:973

background image

8

SFS

1. vårdavgifter som avser öppen vård enligt denna lag i andra fall än som

avses i 8 § första stycket 1,

2. avgifter för förbrukningsartiklar som avses i 8 kap. 9 §, och
3. avgifter för tandvård som avses i 8 a § tandvårdslagen (1985:125).
Vid beräkning av avgiftsbefrielse enligt första stycket ska även sådana

avdrag som har gjorts enligt 7 § andra stycket lagen (2013:513) om
ersättning för kostnader till följd av vård inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet medräknas.

18 kap.


2 § Regioner och kommuner ska medverka vid finansiering, planering och
genomförande av dels kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens
område, dels folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Regioner och
kommuner ska i dessa frågor, i den omfattning som behövs, samverka med
varandra och med berörda universitet och högskolor.

3 § Personer som tas emot från en annan kommun eller en annan region
enligt 4 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap omfattas
av mottagande kommuns och regions skyldigheter enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

2019:973

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.