SFS 1999:49 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 1999:49 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
990049.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 25 februari 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763) skall införas en ny paragraf, 31 a §, samt närmast före denna en
ny rubrik av följande lydelse.

Underrättelseskyldighet

31 a §

Om en nämnd som utövar ledningen av hälso- och sjukvården enligt

10 eller 22 § i sin verksamhet iakttagit något som tyder på att nya medel an-
vänds för missbruksändamål eller att ändringar sker i missbruksmönster av
kända medel, skall nämnden utan dröjsmål anmäla detta till Folkhälsoinsti-
tutet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1997/98:183, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139.

SFS 1999:49

Utkom från trycket
den 9 mars 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.