SFS 2002:163 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2002:163 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
020163.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 11 april 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)

2

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 3 e och 18 d §§,

av följande lydelse.

3 e §

Landstinget får erbjuda den som får hälso- och sjukvård i hemmet

(hemsjukvård) läkemedel utan kostnad.

18 d §

Landstinget får på framställning av en kommun inom landstinget

erbjuda samtliga som bor i en viss särskild boendeform som avses i 5 kap.
5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) eller i en del av en sådan bo-
endeform läkemedel ur läkemedelsförråd vid det särskilda boendet.

Sådana förråd kan antingen vara förråd som innehåller flertalet av de läke-

medel som de boende behöver (fullständigt förråd) eller förråd enbart för
vissa basläkemedel (akutförråd).

Landstinget får även på framställning av en kommun inom landstinget er-

bjuda den som genom kommunens försorg får hemsjukvård läkemedel ur så-
dana förråd som avses i första stycket.

Läkemedel ur förråden skall vara kostnadsfria för de boende som avses i

första stycket och för de enskilda som får hemsjukvård enligt tredje stycket.

Landstinget svarar för kostnaderna för läkemedel som rekvireras till de

förråd som avses i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2001/02:63, bet. 2001/02:SoU10, rskr. 2001/02:194.

2

Lagen omtryckt 1992:567.

SFS 2002:163

Utkom från trycket
den 23 april 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.