SFS 2004:176 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2004:176 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
040176.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 7 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 29 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763) skall ha följande lydelse.

29 §

2

Inom hälso- och sjukvård skall det finnas någon som svarar för verk-

samheten (verksamhetschef). Verksamhetschefen får dock bestämma över
diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter endast om han
eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta.

Ansvaret för ledningsuppgifter rörande den psykiatriska tvångsvården ut-

övas av en läkare med specialistkompetens (chefsöverläkare). �r verksam-
hetschefen inte en läkare med sådan kompetens, fullgörs dessa uppgifter av
en särskilt utsedd chefsöverläkare.

Ansvaret för ledningsuppgifter rörande isolering enligt 5 kap. 1 § och till-

fällig isolering enligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168) utövas av en
läkare med specialistkompetens (chefsöverläkare). �r verksamhetschefen
inte en läkare med sådan kompetens, fullgörs dessa uppgifter av en särskilt
utsedd chefsöverläkare eller av en befattningshavare som förordnats enligt
5 kap. 24 § smittskyddslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Erna Zelmin
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178.

2 Senaste lydelse 1998:533.

SFS 2004:176

Utkom från trycket
den 20 april 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.