SFS 2006:176 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2006:176 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
060176.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 2 mars 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 och 16 §§ hälso- och sjukvårds-

lagen (1982:763)

2 skall ha följande lydelse.

15 §

3

I landstingen skall finnas möjligheter till anställning för läkares all-

mäntjänstgöring enligt 3 kap. lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på
hälso- och sjukvårdens område i sådan omfattning att alla läkare som avlagt
läkarexamen och läkare med utländsk utbildning som föreskrivits allmän-
tjänstgöring ges möjlighet att fullgöra praktisk tjänstgöring för att få legiti-
mation som läkare. Anställning för allmäntjänstgöring skall ske för viss tid.

I landstingen skall det också finnas möjligheter till anställning för läkares

specialiseringstjänstgöring enligt nämnda lag i en omfattning som motsvarar
det planerade framtida behovet av läkare med specialistkompetens i klinisk
verksamhet. Regeringen får meddela föreskrifter om att läkare under sådan
tjänstgöring med anställning vid en enhet som har upplåtits för högskole-
utbildning för läkarexamen skall anställas för viss tid.

16 §

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om behörighet till

tjänster inom hälso- och sjukvården och om tillsättning. Regeringen får
överlåta åt Socialstyrelsen att meddela sådana föreskrifter.

I fråga om enheter inom hälso- och sjukvården som har upplåtits för hög-

skoleutbildning för läkarexamen finns särskilda bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

3 Senaste lydelse 1998:533.

SFS 2006:176

Utkom från trycket
den 21 mars 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.