SFS 2003:194 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2003:194 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
030194.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 15 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10, 22 och 26 §§ hälso- och sjuk-

vårdslagen (1982:763)

2

skall ha följande lydelse.

10 §

Ledningen av hälso- och sjukvården skall utövas av en eller flera

nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i
kommunallagen (1991:900). Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd
finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsom-
rådet.

22 §

3

Ledningen av kommunens hälso- och sjukvård utövas av den eller

de nämnder som kommunfullmäktige enligt 2 kap. 4 § socialtjänstlagen
(2001:453) bestämmer. Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns
i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

I en kommun som inte ingår i ett landsting utövas ledningen av den hälso-

och sjukvård som avses i 18 § första eller andra stycket i enlighet med 10 §.

26 §

4

Av patienter får vårdavgifter tas ut enligt grunder som landstinget

eller kommunen bestämmer, i den mån inte annat är särskilt föreskrivet.
Patienter som är bosatta inom landstinget respektive kommunen, liksom pa-
tienter som avses i 3 c §, skall därvid behandlas lika. Landstinget får dock
för sluten vård fastställa avgiftsnivåer i olika inkomstintervall och besluta
om vilka regler om nedsättning av avgiften som skall gälla. Högsta avgifts-
belopp för sluten vård är 80 kronor för varje vårddag.

Endast kommunen får ta ut vårdavgifter för sådan långtidssjukvård som

den har betalningsansvar för enligt 2 § lagen (1990:1404) om kommunernas
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Avgifter för vård enligt 18 §, för förbrukningsartiklar enligt 18 c § eller

för sådan långtidssjukvård som en kommun har betalningsansvar för enligt
2 § lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
får, tillsammans med avgifter för hemtjänst och dagverksamhet enligt 8 kap.
5 § socialtjänstlagen (2001:453), per månad uppgå till högst en tolftedel av
0,48 gånger prisbasbeloppet. Avgifterna får dock inte uppgå till så stort be-
lopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag

1

Prop. 2002/03:20, bet. 2002/03:SoU12, rskr. 2002/03:158.

2

Lagen omtryckt 1992:567.

3

Senaste lydelse 2001:461.

4

Senaste lydelse 2001:848.

SFS 2003:194

Utkom från trycket
den 27 maj 2003

2*

SFS 2003:192�210

background image

2

SFS 2003:194

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehålls-
belopp). När avgifterna fastställs skall kommunen dessutom försäkra sig om
att vårdtagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad
ekonomisk situation.

Avgiftsunderlaget och förbehållsbeloppet skall beräknas med tillämpning

av 8 kap. 3�8 §§ socialtjänstlagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.