SFS 1998:555 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 1998:555 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
980555.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)

2

att 26 a § skall ha följande lydelse.

26 a §

3

Den som har erlagt vårdavgifter som avser öppen hälso- och sjuk-

vård enligt denna lag i andra fall än som avses i 18 § första stycket,

avgifter

för förbrukningsartiklar som avses i 3 c § eller avgifter för sådan tandvård
som avses i 8 a § tandvårdslagen (1985:125)

med sammanlagt högst 900

kronor, eller det lägre belopp som bestämts av landstinget, är befriad från att
därefter erlägga ytterligare avgifter för sådan vård eller sådana förbruknings-
artiklar under den tid som återstår av ett år, räknat från det första tillfälle då
avgift erlagts.

Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under 18 år i sin vård,

får barnen gemensamt avgiftsbefrielse när kostnaderna för avgifter enligt
första stycket sammanlagt uppgår till där avsett belopp.

Kostnadsbefrielse gäller under den tid som avses i första stycket även för

barn som under denna tid fyller 18 år.

Med förälder avses även fosterförälder. Som förälder räknas även den med

vilken en förälder stadigvarande sammanbor och som är eller har varit gift
eller har eller har haft barn med föräldern.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. För tandvårdsbehandling som påbörjats före ikraftträdandet gäller äldre

föreskrifter.

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1997/98:112, bet. 1997/98:SoU25, rskr. 1997/98:289.

2

Lagen omtryckt 1992:567.

3

Senaste lydelse 1996:1151.

SFS 1998:555

Utkom från trycket
den 22 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.