SFS 2020:1043 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2020:1043 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
SFS2020-1043.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30)

dels att 1 kap. 1 § och 2 kap. 6 § ska ha följande lydelse,
dels att det närmast efter rubriken ⬝AVDELNING V. �VRIGA

BEST�MMELSER F�R HUVUDM�NNEN⬝ ska införas ett nytt kapitel,
13 a kap., av följande lydelse.

1 kap.
1 §
2 Denna lag innehåller bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverk-
samhet ska organiseras och bedrivas. Lagen gäller för samtliga vårdgivare
samt regioner och kommuner som huvudmän.

Lagen består av fem avdelningar:
Avdelning I innehåller inledande bestämmelser (1 och 2 kap.).
Avdelning II innehåller bestämmelser för all hälso- och sjukvård (3�

6 kap.).

Avdelning III innehåller bestämmelser om regionens ansvar som huvud-

man (7�10 kap.).

Avdelning IV innehåller bestämmelser om kommunens ansvar som

huvudman (11�13 kap.).

Avdelning V innehåller övriga bestämmelser för huvudmännen (13 a�

18 kap.).

2 kap.
6 §
Med primärvård avses i denna lag hälso- och sjukvårdsverksamhet där
öppen vård ges utan avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller pa-
tientgrupper. Primärvården svarar för behovet av sådana åtgärder i form av
medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och
rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser
eller någon annan särskild kompetens.

13 a kap. Primärvårdens grunduppdrag
1 §
Regioner och kommuner ska inom ramen för verksamhet som utgör
primärvård särskilt

1. tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodo-

se vanligt förekommande vårdbehov,

1 Prop. 2019/20:164, bet. 2020/21:SoU2, rskr. 2020/21:61.
2 Senaste lydelse 2019:973.

SFS

2020:1043

Publicerad
den

2 december 2020

background image

2

SFS

2020:1043

2. se till att vården är lätt tillgänglig,
3. tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens behov

som patientens individuella behov och förutsättningar,

4. samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ändamåls-

enligt att samordningen sker inom primärvården, och

5. möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.