SFS 2005:372 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2005:372 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
050372.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EAFLAF+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EAFLAG+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EAFLAG+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:EAFLAF+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:EAFLAG+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:EAFLAF+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:EAFLAF+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:EAFLAG+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EAFLAG+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EAFLAF+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:EAFLAF+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:EAFLAF+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:EAFLAG+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:EAFLAF+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EAFLAF+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 juni 2005.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 och 18 �� h�lso- och sjukv�rds-</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1982:763)</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft13">2 skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:334px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft10">Varje landsting skall erbjuda en god h�lso- och sjukv�rd �t dem som</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">�r bosatta inom landstinget. Detsamma g�ller dem som �r kvarskrivna enligt<br/>16 � folkbokf�ringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom lands-<br/>tinget. �ven i �vrigt skall landstinget verka f�r en god h�lsa hos hela befolk-<br/>ningen. Vad som i denna lag s�gs om landsting g�ller ocks� kommuner som<br/>inte ing�r i ett landsting, i den m�n inte annat f�ljer av 17 �. Vad h�r sagts<br/>utg�r inte hinder f�r annan att bedriva h�lso- och sjukv�rd.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Landstingets ansvar omfattar dock inte s�dan h�lso- och sjukv�rd som en</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">kommun inom landstinget har ansvar f�r enligt 18 � f�rsta och tredje styck-<br/>ena.</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett landsting f�r sluta avtal med n�gon annan om att utf�ra de uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">som landstinget ansvarar f�r enligt denna lag och skall d�rvid ange de s�r-<br/>skilda villkor som g�ller f�r �verl�mnandet. En uppgift som innefattar myn-<br/>dighetsut�vning f�r dock inte med st�d av denna best�mmelse �verl�mnas<br/>till ett bolag, en f�rening, en samf�llighet, en stiftelse eller en enskild indi-<br/>vid.</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Landstinget f�r �ven tr�ffa �verenskommelse med kommun, F�rs�krings-</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">kassan och l�nsarbetsn�mnden om att inom ramen f�r landstingets uppgifter<br/>enligt denna lag samverka i syfte att uppn� en effektivare anv�ndning av till-<br/>g�ngliga resurser. Landstinget skall bidra till finansieringen av s�dan verk-<br/>samhet som bedrivs i samverkan. Enligt best�mmelser i lagen (2003:1210)<br/>om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser f�r landstinget delta i fi-<br/>nansiell samordning inom rehabiliteringsomr�det.</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Riksrevisionen f�r granska s�dan verksamhet som bedrivits i samverkan</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">med och delvis finansierats av F�rs�kringskassan eller l�nsarbetsn�mnden.<br/>Vid en s�dan granskning har Riksrevisionen r�tt att ta del av de uppgifter<br/>som beh�vs f�r att granska verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:829px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft10">Varje kommun skall erbjuda en god h�lso- och sjukv�rd �t dem som</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">bor i en s�dan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 � andra stycket</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2004/05:89, bet. 2004/05:SoU19, rskr. 2004/05:258. </p> <p style="position:absolute;top:893px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 1992:567.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2004:812.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">4 Senaste lydelse 2001:461.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2005:372</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 juni 2005</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2005:372</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Gotab, Stockholm 2005</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23">eller 5 kap. 7 � tredje stycket socialtj�nstlagen (2001:453) eller som efter be-<br/>slut av kommunen bor i s�dan s�rskild boendeform som avses i 7 kap. 1 �<br/>f�rsta stycket 2 samma lag. Varje kommun skall �ven i samband med dag-<br/>verksamhet, som omfattas av 3 kap. 6 � socialtj�nstlagen, erbjuda en god<br/>h�lso- och sjukv�rd �t dem som vistas d�r.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">En kommun f�r �ven i �vrigt erbjuda dem som vistas i kommunen h�lso-</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">och sjukv�rd i hemmet (hemsjukv�rd).</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Landstinget f�r till en kommun inom landstinget �verl�ta skyldigheten att</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23">erbjuda s�dan v�rd, som s�gs i andra stycket, om landstinget och kommunen<br/>kommer �verens om det samt regeringen medger det. �verenskommelsen<br/>f�r avse �ven ansvar f�r f�rbrukningsartiklar som avses i 3 c �.</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Kommunens ansvar enligt f�rsta och tredje styckena och kommunens be-</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23">fogenhet enligt andra stycket omfattar inte s�dan h�lso- och sjukv�rd som<br/>meddelas av l�kare.</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">En kommun f�r sluta avtal med n�gon annan om att utf�ra de uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23">som kommunen ansvarar f�r enligt denna lag och skall d�rvid ange de s�r-<br/>skilda villkor som g�ller f�r �verl�mnandet. En uppgift som innefattar myn-<br/>dighetsut�vning f�r dock inte med st�d av denna best�mmelse �verl�mnas<br/>till ett bolag, en f�rening, en samf�llighet, en stiftelse eller en enskild indi-<br/>vid.</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2005. Lagen till�mpas inte p� avtal som</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">har tr�ffats dessf�rinnan.</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">YLVA JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft23">Bj�rn Reuterstrand<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);

utf�rdad den 2 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 och 18 �� h�lso- och sjukv�rds-

lagen (1982:763)

2 skall ha f�ljande lydelse.

3 �

3

Varje landsting skall erbjuda en god h�lso- och sjukv�rd �t dem som

�r bosatta inom landstinget. Detsamma g�ller dem som �r kvarskrivna enligt
16 � folkbokf�ringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom lands-
tinget. �ven i �vrigt skall landstinget verka f�r en god h�lsa hos hela befolk-
ningen. Vad som i denna lag s�gs om landsting g�ller ocks� kommuner som
inte ing�r i ett landsting, i den m�n inte annat f�ljer av 17 �. Vad h�r sagts
utg�r inte hinder f�r annan att bedriva h�lso- och sjukv�rd.

Landstingets ansvar omfattar dock inte s�dan h�lso- och sjukv�rd som en

kommun inom landstinget har ansvar f�r enligt 18 � f�rsta och tredje styck-
ena.

Ett landsting f�r sluta avtal med n�gon annan om att utf�ra de uppgifter

som landstinget ansvarar f�r enligt denna lag och skall d�rvid ange de s�r-
skilda villkor som g�ller f�r �verl�mnandet. En uppgift som innefattar myn-
dighetsut�vning f�r dock inte med st�d av denna best�mmelse �verl�mnas
till ett bolag, en f�rening, en samf�llighet, en stiftelse eller en enskild indi-
vid.

Landstinget f�r �ven tr�ffa �verenskommelse med kommun, F�rs�krings-

kassan och l�nsarbetsn�mnden om att inom ramen f�r landstingets uppgifter
enligt denna lag samverka i syfte att uppn� en effektivare anv�ndning av till-
g�ngliga resurser. Landstinget skall bidra till finansieringen av s�dan verk-
samhet som bedrivs i samverkan. Enligt best�mmelser i lagen (2003:1210)
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser f�r landstinget delta i fi-
nansiell samordning inom rehabiliteringsomr�det.

Riksrevisionen f�r granska s�dan verksamhet som bedrivits i samverkan

med och delvis finansierats av F�rs�kringskassan eller l�nsarbetsn�mnden.
Vid en s�dan granskning har Riksrevisionen r�tt att ta del av de uppgifter
som beh�vs f�r att granska verksamheten.

18 �

4

Varje kommun skall erbjuda en god h�lso- och sjukv�rd �t dem som

bor i en s�dan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 � andra stycket

1 Prop. 2004/05:89, bet. 2004/05:SoU19, rskr. 2004/05:258.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

3 Senaste lydelse 2004:812.

4 Senaste lydelse 2001:461.

SFS 2005:372

Utkom fr�n trycket
den 13 juni 2005

background image

2

SFS 2005:372

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

eller 5 kap. 7 � tredje stycket socialtj�nstlagen (2001:453) eller som efter be-
slut av kommunen bor i s�dan s�rskild boendeform som avses i 7 kap. 1 �
f�rsta stycket 2 samma lag. Varje kommun skall �ven i samband med dag-
verksamhet, som omfattas av 3 kap. 6 � socialtj�nstlagen, erbjuda en god
h�lso- och sjukv�rd �t dem som vistas d�r.

En kommun f�r �ven i �vrigt erbjuda dem som vistas i kommunen h�lso-

och sjukv�rd i hemmet (hemsjukv�rd).

Landstinget f�r till en kommun inom landstinget �verl�ta skyldigheten att

erbjuda s�dan v�rd, som s�gs i andra stycket, om landstinget och kommunen
kommer �verens om det samt regeringen medger det. �verenskommelsen
f�r avse �ven ansvar f�r f�rbrukningsartiklar som avses i 3 c �.

Kommunens ansvar enligt f�rsta och tredje styckena och kommunens be-

fogenhet enligt andra stycket omfattar inte s�dan h�lso- och sjukv�rd som
meddelas av l�kare.

En kommun f�r sluta avtal med n�gon annan om att utf�ra de uppgifter

som kommunen ansvarar f�r enligt denna lag och skall d�rvid ange de s�r-
skilda villkor som g�ller f�r �verl�mnandet. En uppgift som innefattar myn-
dighetsut�vning f�r dock inte med st�d av denna best�mmelse �verl�mnas
till ett bolag, en f�rening, en samf�llighet, en stiftelse eller en enskild indi-
vid.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2005. Lagen till�mpas inte p� avtal som

har tr�ffats dessf�rinnan.

P� regeringens v�gnar

YLVA JOHANSSON

Bj�rn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.