SFS 2005:372 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2005:372 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
050372.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 2 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 18 §§ hälso- och sjukvårds-

lagen (1982:763)

2 skall ha följande lydelse.

3 §

3

Varje landsting skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som

är bosatta inom landstinget. Detsamma gäller dem som är kvarskrivna enligt
16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom lands-
tinget. �ven i övrigt skall landstinget verka för en god hälsa hos hela befolk-
ningen. Vad som i denna lag sägs om landsting gäller också kommuner som
inte ingår i ett landsting, i den mån inte annat följer av 17 §. Vad här sagts
utgör inte hinder för annan att bedriva hälso- och sjukvård.

Landstingets ansvar omfattar dock inte sådan hälso- och sjukvård som en

kommun inom landstinget har ansvar för enligt 18 § första och tredje styck-
ena.

Ett landsting får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter

som landstinget ansvarar för enligt denna lag och skall därvid ange de sär-
skilda villkor som gäller för överlämnandet. En uppgift som innefattar myn-
dighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas
till ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild indi-
vid.

Landstinget får även träffa överenskommelse med kommun, Försäkrings-

kassan och länsarbetsnämnden om att inom ramen för landstingets uppgifter
enligt denna lag samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av till-
gängliga resurser. Landstinget skall bidra till finansieringen av sådan verk-
samhet som bedrivs i samverkan. Enligt bestämmelser i lagen (2003:1210)
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser får landstinget delta i fi-
nansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan

med och delvis finansierats av Försäkringskassan eller länsarbetsnämnden.
Vid en sådan granskning har Riksrevisionen rätt att ta del av de uppgifter
som behövs för att granska verksamheten.

18 §

4

Varje kommun skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som

bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket

1 Prop. 2004/05:89, bet. 2004/05:SoU19, rskr. 2004/05:258.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

3 Senaste lydelse 2004:812.

4 Senaste lydelse 2001:461.

SFS 2005:372

Utkom från trycket
den 13 juni 2005

background image

2

SFS 2005:372

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

eller 5 kap. 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) eller som efter be-
slut av kommunen bor i sådan särskild boendeform som avses i 7 kap. 1 §
första stycket 2 samma lag. Varje kommun skall även i samband med dag-
verksamhet, som omfattas av 3 kap. 6 § socialtjänstlagen, erbjuda en god
hälso- och sjukvård åt dem som vistas där.

En kommun får även i övrigt erbjuda dem som vistas i kommunen hälso-

och sjukvård i hemmet (hemsjukvård).

Landstinget får till en kommun inom landstinget överlåta skyldigheten att

erbjuda sådan vård, som sägs i andra stycket, om landstinget och kommunen
kommer överens om det samt regeringen medger det. �verenskommelsen
får avse även ansvar för förbrukningsartiklar som avses i 3 c §.

Kommunens ansvar enligt första och tredje styckena och kommunens be-

fogenhet enligt andra stycket omfattar inte sådan hälso- och sjukvård som
meddelas av läkare.

En kommun får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter

som kommunen ansvarar för enligt denna lag och skall därvid ange de sär-
skilda villkor som gäller för överlämnandet. En uppgift som innefattar myn-
dighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas
till ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild indi-
vid.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. Lagen tillämpas inte på avtal som

har träffats dessförinnan.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.