SFS 2003:412 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

030412.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 12 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)

2

skall införas en ny paragraf, 2 f §, av följande lydelse.

2 f §

Hälso- och sjukvården skall på socialnämndens initiativ, i frågor som

rör barn som far illa eller riskerar att fara illa, samverka med samhällsorgan,
organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter
gäller de begränsningar som följer av 2 kap. 8–11 §§ lagen (1998:531) om
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och av sekretesslagen
(1980:100).

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn

kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1

§ socialtjänstlagen

(2001:453).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Björn

Reuterstrand

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225.

2

Lagen omtryckt 1992:567.

SFS 2003:412

Utkom från trycket
den 23 juni 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.