SFS 2002:452 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2002:452 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
020452.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)

2

dels

att 7 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 32 a §, av följande lydelse.

7 §

3

Landstinget skall planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i

befolkningens behov av sådan vård.

Planeringen skall avse även den hälso- och sjukvård som erbjuds av pri-

vata och andra vårdgivare.

Landstinget skall även planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrof-

medicinsk beredskap upprätthålls.

32 a §

Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, får med-

dela särskilda föreskrifter om hälso- och sjukvården i fredstid om det ur ett
nationellt perspektiv finns behov av katastrofmedicinska insatser.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2001/02:158, bet. 2001/02:FöU10, rskr. 2001/02:261.

2

Lagen omtryckt 1992:567.

3

Senaste lydelse 1995:835

.

SFS 2002:452

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.