SFS 2006:493 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2006:493 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
060493.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HNIHDL+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HNIHEN+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HNIHEN+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:HNIHDL+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:HNIHIA+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:HNIHEN+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:HNIHDL+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:HNIHDL+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:HNIHEN+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HNIHEN+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HNIHDL+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:HNIHDL+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:HNIHDL+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:HNIHEN+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:HNIHDL+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:HNIHEN+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HNIHDL+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juni 2006.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 2 a, 3 d och 18 �� h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763)</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:474px;white-space:nowrap" class="ft13">2 skall ha</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det i lagen skall inf�ras tv� nya paragrafer, 26 d och 26 e ��, samt</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">n�rmast f�re 26 d � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:133px;white-space:nowrap" class="ft10">H�lso- och sjukv�rden skall bedrivas s� att den uppfyller kraven p�</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">en god v�rd. Detta inneb�r att den skall s�rskilt</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose pa-</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">tientens behov av trygghet i v�rden och behandlingen,</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110">2. vara l�tt tillg�nglig,<br/>3. bygga p� respekt f�r patientens sj�lvbest�mmande och integritet,<br/>4. fr�mja goda kontakter mellan patienten och h�lso- och sjukv�rdsperso-</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">nalen,</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110">5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och s�kerhet i v�rden.<br/>V�rden och behandlingen skall s� l�ngt det �r m�jligt utformas och ge-</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">nomf�ras i samr�d med patienten. Olika insatser f�r patienten skall samord-<br/>nas p� ett �ndam�lsenligt s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Varje patient som v�nder sig till h�lso- och sjukv�rden skall, om det inte</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">�r uppenbart obeh�vligt, snarast ges en medicinsk bed�mning av sitt h�lso-<br/>tillst�nd.</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:670px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft10">Landstinget skall, i andra fall �n som avses i 18 c �, erbjuda dem</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">som �r bosatta inom landstinget och som p� grund av allvarlig sjukdom eller<br/>efter behandling f�r s�dan sjukdom �r i fortl�pande behov d�rav, f�rbruk-<br/>ningsartiklar som beh�vs vid urininkontinens, urinretention eller tarminkon-<br/>tinens. F�rbrukningsartiklar som avses h�r f�r f�rskrivas av l�kare samt av<br/>annan h�lso- och sjukv�rdspersonal som Socialstyrelsen f�rklarat beh�rig.</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:794px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft13">5</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft10">Varje kommun skall erbjuda en god h�lso- och sjukv�rd �t dem som</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">bor i en s�dan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 � andra stycket<br/>eller 5 kap. 7 � tredje stycket socialtj�nstlagen (2001:453) eller som efter be-</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2005/06:115, bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06:301.</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Lagen omtryckt 1992:567.</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2006:192.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 1998:1660.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">5 Senaste lydelse 2005:372.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2006:493</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2006</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2006:493</b></p> <p style="position:absolute;top:942px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Gotab, Stockholm 2006</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">slut av kommunen bor i s�dan s�rskild boendeform som avses i 7 kap. 1 �<br/>f�rsta stycket 2 samma lag. Varje kommun skall �ven i samband med dag-<br/>verksamhet, som omfattas av 3 kap. 6 � socialtj�nstlagen, erbjuda en god<br/>h�lso- och sjukv�rd �t dem som vistas d�r. </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">En kommun f�r �ven i �vrigt erbjuda dem som vistas i kommunen h�lso-</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">och sjukv�rd i hemmet (hemsjukv�rd).</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Landstinget f�r till en kommun inom landstinget �verl�ta skyldigheten att</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">erbjuda s�dan v�rd, som s�gs i andra stycket, om landstinget och kommunen<br/>kommer �verens om det. �verenskommelsen f�r avse �ven ansvar f�r f�r-<br/>brukningsartiklar som avses i 3 d �.</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Kommunens ansvar enligt f�rsta och tredje styckena och kommunens be-</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">fogenhet enligt andra stycket omfattar, med undantag f�r vad som anges i<br/>26 d � tredje stycket, inte s�dan h�lso- och sjukv�rd som meddelas av l�kare.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">En kommun f�r sluta avtal med n�gon annan om att utf�ra de uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">som kommunen ansvarar f�r enligt denna lag och skall d�rvid ange de s�r-<br/>skilda villkor som g�ller f�r �verl�mnandet. En uppgift som innefattar myn-<br/>dighetsut�vning f�r dock inte med st�d av denna best�mmelse �verl�mnas<br/>till ett bolag, en f�rening, en samf�llighet, en stiftelse eller en enskild indi-<br/>vid.</p> <p style="position:absolute;top:413px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Samverkan</b></p> <p style="position:absolute;top:439px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>26 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:439px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Landstinget skall till kommunerna inom landstinget avs�tta de</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">l�karresurser som beh�vs f�r att enskilda skall kunna erbjudas god h�lso-<br/>och sjukv�rd i s�rskilt boende och i verksamheter som avses i 18 � f�rsta<br/>stycket. Detsamma g�ller i ordin�rt boende om en kommun ansvarar f�r v�r-<br/>den enligt 18 � andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Landstinget skall med kommunerna inom landstinget sluta avtal om om-</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">fattningen av och formerna f�r l�karmedverkan.</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Om landstinget inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet att tillhanda-</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">h�lla l�kare har kommunen r�tt att p� egen hand anlita l�kare och f� ers�tt-<br/>ning f�r sina kostnader f�r det fr�n landstinget.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>26 e �</b></p> <p style="position:absolute;top:633px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft20">Landstinget och kommunen skall samverka s� att en enskild som</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">kommunen enligt 18 � f�rsta eller andra stycket har ansvar f�r, ocks� f�r �v-<br/>rig v�rd och behandling, hj�lpmedel samt f�rbrukningsartiklar enligt 3 d �<br/>som hans eller hennes tillst�nd fordrar.</p> <p style="position:absolute;top:723px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2007.</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">BERIT ANDNOR</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft24">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);

utf�rdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs

dels att 2 a, 3 d och 18 �� h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763)

2 skall ha

f�ljande lydelse,

dels att det i lagen skall inf�ras tv� nya paragrafer, 26 d och 26 e ��, samt

n�rmast f�re 26 d � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

2 a �

3

H�lso- och sjukv�rden skall bedrivas s� att den uppfyller kraven p�

en god v�rd. Detta inneb�r att den skall s�rskilt

1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose pa-

tientens behov av trygghet i v�rden och behandlingen,

2. vara l�tt tillg�nglig,
3. bygga p� respekt f�r patientens sj�lvbest�mmande och integritet,
4. fr�mja goda kontakter mellan patienten och h�lso- och sjukv�rdsperso-

nalen,

5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och s�kerhet i v�rden.
V�rden och behandlingen skall s� l�ngt det �r m�jligt utformas och ge-

nomf�ras i samr�d med patienten. Olika insatser f�r patienten skall samord-
nas p� ett �ndam�lsenligt s�tt.

Varje patient som v�nder sig till h�lso- och sjukv�rden skall, om det inte

�r uppenbart obeh�vligt, snarast ges en medicinsk bed�mning av sitt h�lso-
tillst�nd.

3 d �

4

Landstinget skall, i andra fall �n som avses i 18 c �, erbjuda dem

som �r bosatta inom landstinget och som p� grund av allvarlig sjukdom eller
efter behandling f�r s�dan sjukdom �r i fortl�pande behov d�rav, f�rbruk-
ningsartiklar som beh�vs vid urininkontinens, urinretention eller tarminkon-
tinens. F�rbrukningsartiklar som avses h�r f�r f�rskrivas av l�kare samt av
annan h�lso- och sjukv�rdspersonal som Socialstyrelsen f�rklarat beh�rig.

18 �

5

Varje kommun skall erbjuda en god h�lso- och sjukv�rd �t dem som

bor i en s�dan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 � andra stycket
eller 5 kap. 7 � tredje stycket socialtj�nstlagen (2001:453) eller som efter be-

1 Prop. 2005/06:115, bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06:301.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

3 Senaste lydelse 2006:192.

4 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 1998:1660.

5 Senaste lydelse 2005:372.

SFS 2006:493

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2006

background image

2

SFS 2006:493

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

slut av kommunen bor i s�dan s�rskild boendeform som avses i 7 kap. 1 �
f�rsta stycket 2 samma lag. Varje kommun skall �ven i samband med dag-
verksamhet, som omfattas av 3 kap. 6 � socialtj�nstlagen, erbjuda en god
h�lso- och sjukv�rd �t dem som vistas d�r.

En kommun f�r �ven i �vrigt erbjuda dem som vistas i kommunen h�lso-

och sjukv�rd i hemmet (hemsjukv�rd).

Landstinget f�r till en kommun inom landstinget �verl�ta skyldigheten att

erbjuda s�dan v�rd, som s�gs i andra stycket, om landstinget och kommunen
kommer �verens om det. �verenskommelsen f�r avse �ven ansvar f�r f�r-
brukningsartiklar som avses i 3 d �.

Kommunens ansvar enligt f�rsta och tredje styckena och kommunens be-

fogenhet enligt andra stycket omfattar, med undantag f�r vad som anges i
26 d � tredje stycket, inte s�dan h�lso- och sjukv�rd som meddelas av l�kare.

En kommun f�r sluta avtal med n�gon annan om att utf�ra de uppgifter

som kommunen ansvarar f�r enligt denna lag och skall d�rvid ange de s�r-
skilda villkor som g�ller f�r �verl�mnandet. En uppgift som innefattar myn-
dighetsut�vning f�r dock inte med st�d av denna best�mmelse �verl�mnas
till ett bolag, en f�rening, en samf�llighet, en stiftelse eller en enskild indi-
vid.

Samverkan

26 d �

Landstinget skall till kommunerna inom landstinget avs�tta de

l�karresurser som beh�vs f�r att enskilda skall kunna erbjudas god h�lso-
och sjukv�rd i s�rskilt boende och i verksamheter som avses i 18 � f�rsta
stycket. Detsamma g�ller i ordin�rt boende om en kommun ansvarar f�r v�r-
den enligt 18 � andra stycket.

Landstinget skall med kommunerna inom landstinget sluta avtal om om-

fattningen av och formerna f�r l�karmedverkan.

Om landstinget inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet att tillhanda-

h�lla l�kare har kommunen r�tt att p� egen hand anlita l�kare och f� ers�tt-
ning f�r sina kostnader f�r det fr�n landstinget.

26 e �

Landstinget och kommunen skall samverka s� att en enskild som

kommunen enligt 18 � f�rsta eller andra stycket har ansvar f�r, ocks� f�r �v-
rig v�rd och behandling, hj�lpmedel samt f�rbrukningsartiklar enligt 3 d �
som hans eller hennes tillst�nd fordrar.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2007.

P� regeringens v�gnar

BERIT ANDNOR

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.