SFS 2021:648 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2021:648 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
SFS2021-648.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) ska ha följande lydelse.

5 kap.
7 §
2 Ett barns behov av information, råd och stöd ska särskilt beaktas om
barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor
tillsammans med

1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,
2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada,
3. har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller

spel om pengar, eller

4. utsätter eller har utsatt barnet eller en närstående till barnet för våld

eller andra övergrepp.

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet

varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:163, bet. 2020/21:SoU26, rskr. 2020/21:350.
2 Senaste lydelse 2017:810.

SFS

2021:648

Publicerad
den

22 juni 2021

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.