SFS 2005:534 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2005:534 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
050534.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LBPDNA+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LBPDNB+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LBPDNB+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:LBPDNA+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:LBPDNB+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:LBPDNA+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:LBPDNA+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:LBPDNB+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LBPDNB+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LBPDNA+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:LBPDNA+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:LBPDNA+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:LBPDNB+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:LBPDNA+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:LBPDNB+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:LBPDNA+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:LBPDNA+Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LBPDNA+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 16 juni 2005.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 och 5 �� h�lso- och sjukv�rdsla-</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">gen (1982:763)</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft13">2 skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:331px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft10">Varje landsting skall erbjuda en god h�lso- och sjukv�rd �t dem som</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">�r bosatta inom landstinget. Detsamma g�ller dem som �r kvarskrivna enligt<br/>16 � folkbokf�ringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom lands-<br/>tinget. �ven i �vrigt skall landstinget verka f�r en god h�lsa hos hela befolk-<br/>ningen. Vad som i denna lag s�gs om landsting g�ller ocks� kommuner som<br/>inte ing�r i ett landsting, i den m�n inte annat f�ljer av 17 �. Vad h�r sagts<br/>utg�r inte hinder f�r annan att bedriva h�lso- och sjukv�rd.</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Landstingets ansvar omfattar dock inte s�dan h�lso- och sjukv�rd som en</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">kommun inom landstinget har ansvar f�r enligt 18 � f�rsta och tredje styck-<br/>ena.</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett landsting f�r sluta avtal med n�gon annan om att utf�ra de uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">som landstinget ansvarar f�r enligt denna lag och skall d�rvid ange de s�r-<br/>skilda villkor som g�ller f�r �verl�mnandet. En uppgift som innefattar myn-<br/>dighetsut�vning f�r dock inte med st�d av denna best�mmelse �verl�mnas<br/>till ett bolag, en f�rening, en samf�llighet, en stiftelse eller en enskild indi-<br/>vid.</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">�verl�mnar landstinget enligt tredje stycket till n�gon annan att bedriva</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">h�lso- och sjukv�rd som ges vid ett sjukhus, skall avtalet inneh�lla villkor<br/>om </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">1. att verksamheten skall drivas utan syfte att ge vinst �t �gare eller mot-</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">svarande intressent, och</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">2. att v�rden skall bedrivas uteslutande med offentlig finansiering och</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">v�rdavgifter enligt 26 �.</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppgiften att bedriva h�lso- och sjukv�rd som ges vid ett regionsjukhus</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">eller en regionklinik f�r inte �verl�mnas till n�gon annan. </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Landstinget f�r �ven tr�ffa �verenskommelse med kommun, F�rs�krings-</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">kassan och l�nsarbetsn�mnden om att inom ramen f�r landstingets uppgifter<br/>enligt denna lag samverka i syfte att uppn� en effektivare anv�ndning av till-<br/>g�ngliga resurser. Landstinget skall bidra till finansieringen av s�dan verk-<br/>samhet som bedrivs i samverkan. Enligt best�mmelser i lagen (2003:1210)</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2004/05:145, bet. 2004/05:SoU18, rskr. 2004/05:300.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 1992:567.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2005:372.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2005:534</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 juni 2005</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2005:534</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Gotab, Stockholm 2005</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser f�r landstinget delta i fi-<br/>nansiell samordning inom rehabiliteringsomr�det.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Riksrevisionen f�r granska s�dan verksamhet som bedrivits i samverkan</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">med och delvis finansierats av F�rs�kringskassan eller l�nsarbetsn�mnden.<br/>Vid en s�dan granskning har Riksrevisionen r�tt att ta del av de uppgifter<br/>som beh�vs f�r att granska verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:172px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft22">4</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r h�lso- och sjukv�rd som kr�ver intagning i v�rdinr�ttning skall</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">det finnas sjukhus. Varje landsting skall bedriva h�lso- och sjukv�rd vid<br/>minst ett sjukhus utan att uppgift �verl�mnas enligt 3 � tredje och fj�rde<br/>styckena. V�rd som ges under intagning ben�mns sluten v�rd. Annan h�lso-<br/>och sjukv�rd ben�mns �ppen v�rd. Prim�rv�rden skall som en del av den<br/>�ppna v�rden utan avgr�nsning vad g�ller sjukdomar, �lder eller patient-<br/>grupper svara f�r befolkningens behov av s�dan grundl�ggande medicinsk<br/>behandling, omv�rdnad, f�rebyggande arbete och rehabilitering som inte<br/>kr�ver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan s�rskild<br/>kompetens.</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Landstinget skall organisera prim�rv�rden s� att alla som �r bosatta inom</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">landstinget f�r tillg�ng till och kan v�lja en fast l�karkontakt. En s�dan l�-<br/>kare skall ha specialistkompetens i allm�nmedicin. Landstinget f�r inte be-<br/>gr�nsa den enskildes val till ett visst geografiskt omr�de inom landstinget.</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft26">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2006. <br/>2. Best�mmelsen i 3 � fj�rde stycket 1 g�ller inte avtal om drift av h�lso-</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">och sjukv�rd som har tr�ffats f�re lagens ikrafttr�dande s� l�nge detta avtal<br/>g�ller. Avtal om f�rl�ngning f�r inte tr�ffas efter utg�ngen av �r 2011.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">3. Best�mmelsen i 3 � fj�rde stycket 2 g�ller inte avtal om drift av h�lso-</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">och sjukv�rd som tr�ffats f�re lagens ikrafttr�dande s� l�nge detta avtal g�l-<br/>ler. Ett avtal som f�rl�ngs f�r inte st� i strid med villkoret i 3 � fj�rde stycket<br/>2.</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">YLVA JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft26">Christian Groth<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 1998:1654.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);

utf�rdad den 16 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 och 5 �� h�lso- och sjukv�rdsla-

gen (1982:763)

2 skall ha f�ljande lydelse.

3 �

3

Varje landsting skall erbjuda en god h�lso- och sjukv�rd �t dem som

�r bosatta inom landstinget. Detsamma g�ller dem som �r kvarskrivna enligt
16 � folkbokf�ringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom lands-
tinget. �ven i �vrigt skall landstinget verka f�r en god h�lsa hos hela befolk-
ningen. Vad som i denna lag s�gs om landsting g�ller ocks� kommuner som
inte ing�r i ett landsting, i den m�n inte annat f�ljer av 17 �. Vad h�r sagts
utg�r inte hinder f�r annan att bedriva h�lso- och sjukv�rd.

Landstingets ansvar omfattar dock inte s�dan h�lso- och sjukv�rd som en

kommun inom landstinget har ansvar f�r enligt 18 � f�rsta och tredje styck-
ena.

Ett landsting f�r sluta avtal med n�gon annan om att utf�ra de uppgifter

som landstinget ansvarar f�r enligt denna lag och skall d�rvid ange de s�r-
skilda villkor som g�ller f�r �verl�mnandet. En uppgift som innefattar myn-
dighetsut�vning f�r dock inte med st�d av denna best�mmelse �verl�mnas
till ett bolag, en f�rening, en samf�llighet, en stiftelse eller en enskild indi-
vid.

�verl�mnar landstinget enligt tredje stycket till n�gon annan att bedriva

h�lso- och sjukv�rd som ges vid ett sjukhus, skall avtalet inneh�lla villkor
om

1. att verksamheten skall drivas utan syfte att ge vinst �t �gare eller mot-

svarande intressent, och

2. att v�rden skall bedrivas uteslutande med offentlig finansiering och

v�rdavgifter enligt 26 �.

Uppgiften att bedriva h�lso- och sjukv�rd som ges vid ett regionsjukhus

eller en regionklinik f�r inte �verl�mnas till n�gon annan.

Landstinget f�r �ven tr�ffa �verenskommelse med kommun, F�rs�krings-

kassan och l�nsarbetsn�mnden om att inom ramen f�r landstingets uppgifter
enligt denna lag samverka i syfte att uppn� en effektivare anv�ndning av till-
g�ngliga resurser. Landstinget skall bidra till finansieringen av s�dan verk-
samhet som bedrivs i samverkan. Enligt best�mmelser i lagen (2003:1210)

1 Prop. 2004/05:145, bet. 2004/05:SoU18, rskr. 2004/05:300.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

3 Senaste lydelse 2005:372.

SFS 2005:534

Utkom fr�n trycket
den 27 juni 2005

background image

2

SFS 2005:534

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser f�r landstinget delta i fi-
nansiell samordning inom rehabiliteringsomr�det.

Riksrevisionen f�r granska s�dan verksamhet som bedrivits i samverkan

med och delvis finansierats av F�rs�kringskassan eller l�nsarbetsn�mnden.
Vid en s�dan granskning har Riksrevisionen r�tt att ta del av de uppgifter
som beh�vs f�r att granska verksamheten.

5 �

4

F�r h�lso- och sjukv�rd som kr�ver intagning i v�rdinr�ttning skall

det finnas sjukhus. Varje landsting skall bedriva h�lso- och sjukv�rd vid
minst ett sjukhus utan att uppgift �verl�mnas enligt 3 � tredje och fj�rde
styckena. V�rd som ges under intagning ben�mns sluten v�rd. Annan h�lso-
och sjukv�rd ben�mns �ppen v�rd. Prim�rv�rden skall som en del av den
�ppna v�rden utan avgr�nsning vad g�ller sjukdomar, �lder eller patient-
grupper svara f�r befolkningens behov av s�dan grundl�ggande medicinsk
behandling, omv�rdnad, f�rebyggande arbete och rehabilitering som inte
kr�ver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan s�rskild
kompetens.

Landstinget skall organisera prim�rv�rden s� att alla som �r bosatta inom

landstinget f�r tillg�ng till och kan v�lja en fast l�karkontakt. En s�dan l�-
kare skall ha specialistkompetens i allm�nmedicin. Landstinget f�r inte be-
gr�nsa den enskildes val till ett visst geografiskt omr�de inom landstinget.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2006.
2. Best�mmelsen i 3 � fj�rde stycket 1 g�ller inte avtal om drift av h�lso-

och sjukv�rd som har tr�ffats f�re lagens ikrafttr�dande s� l�nge detta avtal
g�ller. Avtal om f�rl�ngning f�r inte tr�ffas efter utg�ngen av �r 2011.

3. Best�mmelsen i 3 � fj�rde stycket 2 g�ller inte avtal om drift av h�lso-

och sjukv�rd som tr�ffats f�re lagens ikrafttr�dande s� l�nge detta avtal g�l-
ler. Ett avtal som f�rl�ngs f�r inte st� i strid med villkoret i 3 � fj�rde stycket
2.

P� regeringens v�gnar

YLVA JOHANSSON

Christian Groth
(Socialdepartementet)

4 Senaste lydelse 1998:1654.

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.