SFS 2005:534 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2005:534 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
050534.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 16 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 5 §§ hälso- och sjukvårdsla-

gen (1982:763)

2 skall ha följande lydelse.

3 §

3

Varje landsting skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som

är bosatta inom landstinget. Detsamma gäller dem som är kvarskrivna enligt
16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom lands-
tinget. �ven i övrigt skall landstinget verka för en god hälsa hos hela befolk-
ningen. Vad som i denna lag sägs om landsting gäller också kommuner som
inte ingår i ett landsting, i den mån inte annat följer av 17 §. Vad här sagts
utgör inte hinder för annan att bedriva hälso- och sjukvård.

Landstingets ansvar omfattar dock inte sådan hälso- och sjukvård som en

kommun inom landstinget har ansvar för enligt 18 § första och tredje styck-
ena.

Ett landsting får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter

som landstinget ansvarar för enligt denna lag och skall därvid ange de sär-
skilda villkor som gäller för överlämnandet. En uppgift som innefattar myn-
dighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas
till ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild indi-
vid.

�verlämnar landstinget enligt tredje stycket till någon annan att bedriva

hälso- och sjukvård som ges vid ett sjukhus, skall avtalet innehålla villkor
om

1. att verksamheten skall drivas utan syfte att ge vinst åt ägare eller mot-

svarande intressent, och

2. att vården skall bedrivas uteslutande med offentlig finansiering och

vårdavgifter enligt 26 §.

Uppgiften att bedriva hälso- och sjukvård som ges vid ett regionsjukhus

eller en regionklinik får inte överlämnas till någon annan.

Landstinget får även träffa överenskommelse med kommun, Försäkrings-

kassan och länsarbetsnämnden om att inom ramen för landstingets uppgifter
enligt denna lag samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av till-
gängliga resurser. Landstinget skall bidra till finansieringen av sådan verk-
samhet som bedrivs i samverkan. Enligt bestämmelser i lagen (2003:1210)

1 Prop. 2004/05:145, bet. 2004/05:SoU18, rskr. 2004/05:300.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

3 Senaste lydelse 2005:372.

SFS 2005:534

Utkom från trycket
den 27 juni 2005

background image

2

SFS 2005:534

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser får landstinget delta i fi-
nansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan

med och delvis finansierats av Försäkringskassan eller länsarbetsnämnden.
Vid en sådan granskning har Riksrevisionen rätt att ta del av de uppgifter
som behövs för att granska verksamheten.

5 §

4

För hälso- och sjukvård som kräver intagning i vårdinrättning skall

det finnas sjukhus. Varje landsting skall bedriva hälso- och sjukvård vid
minst ett sjukhus utan att uppgift överlämnas enligt 3 § tredje och fjärde
styckena. Vård som ges under intagning benämns sluten vård. Annan hälso-
och sjukvård benämns öppen vård. Primärvården skall som en del av den
öppna vården utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patient-
grupper svara för befolkningens behov av sådan grundläggande medicinsk
behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte
kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild
kompetens.

Landstinget skall organisera primärvården så att alla som är bosatta inom

landstinget får tillgång till och kan välja en fast läkarkontakt. En sådan lä-
kare skall ha specialistkompetens i allmänmedicin. Landstinget får inte be-
gränsa den enskildes val till ett visst geografiskt område inom landstinget.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. Bestämmelsen i 3 § fjärde stycket 1 gäller inte avtal om drift av hälso-

och sjukvård som har träffats före lagens ikraftträdande så länge detta avtal
gäller. Avtal om förlängning får inte träffas efter utgången av år 2011.

3. Bestämmelsen i 3 § fjärde stycket 2 gäller inte avtal om drift av hälso-

och sjukvård som träffats före lagens ikraftträdande så länge detta avtal gäl-
ler. Ett avtal som förlängs får inte stå i strid med villkoret i 3 § fjärde stycket
2.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Christian Groth
(Socialdepartementet)

4 Senaste lydelse 1998:1654.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.