SFS 1998:856 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

980856.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 25 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 26 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)

2

skall ha följande lydelse.

26 §

3

Av patienter får vårdavgifter tas ut enligt grunder som landstinget el-

ler kommunen bestämmer, i den mån inte annat är särskilt föreskrivet. Pati-
enter som är bosatta inom landstinget respektive kommunen, liksom pati-
enter som avses i 3 b §, skall därvid behandlas lika. Landstinget får dock för
sluten vård fastställa avgiftsnivåer i olika inkomstintervall och besluta om
vilka regler om nedsättning av avgiften som skall gälla. Högsta avgiftsbe-
lopp för sluten vård är 80 kronor för varje vårddag.

Endast kommunen får ta ut vårdavgifter för sådan vård som den har betal-

ningsansvar för enligt 2

§ lagen (1990:1404) om kommunernas be-

talningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Detsamma gäller i fråga om så-
dan psykiatrisk långtidssjukvård med huvudsaklig omvårdnadsinriktning för
vilken kommunen enligt 9 § samma lag har åtagit sig betalningsansvar.

Avgifter för vård enligt 18 §, för förbrukningsartiklar enligt 18 b § eller

för sådan långtidssjukvård som en kommun har betalningsansvar för enligt
2 eller 9 § lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss
hälso- och sjukvård får inte, tillsammans med avgifter som avses i 35 § an-
dra stycket socialtjänstlagen (1980:620), uppgå till så stort belopp att den en-
skilde inte förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov, boende-
kostnad och andra normala levnadskostnader. När avgifterna fastställs skall
kommunen försäkra sig om att vårdtagarens make eller sambo inte drabbas
av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTRÖM

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1997/98:113, bet. 1997/98:SoU24, rskr. 1997/98:307.

2

Lagen omtryckt 1992:567.

3

Senaste lydelse 1997:1319.

SFS 1998:856

Utkom från trycket
den 8 juli 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.