SFS 2006:631 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2006:631 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
060631.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)

2

dels att nuvarande 4 a § skall betecknas 26 c §,
dels att den nya 26 c § skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före nuvarande 4 a § skall sättas närmast före

26 c §.

26 c §

3 Kommuner och landsting får på begäran ställa hälso- och sjuk-

vårdsresurser till förfogande för att bistå en annan kommun eller ett annat
landsting som drabbats av en sådan extraordinär händelse i fredstid som av-
ses i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Vid sådant bistånd
skall personer som tas emot från en annan kommun eller ett annat landsting
omfattas av kommunens och landstingets skyldigheter enligt denna lag.

Om bistånd har lämnats har kommunen eller landstinget rätt till skälig er-

sättning av den kommun eller det landsting som drabbats av den extraordi-
nära händelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

3 Senaste lydelse av tidigare 4 a § 2002:834.

SFS 2006:631

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.