SFS 2002:834 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2002:834 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
020834.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 21 november 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)

2

skall införas en ny paragraf, 4 a §, samt närmast före 4 a § en ny

rubrik av följande lydelse.

Hälso- och sjukvård vid extraordinära händelser i fredstid

4 a §

Kommuner och landsting får på begäran ställa hälso- och sjukvårds-

resurser till förfogande för att bistå en annan kommun eller ett annat lands-
ting som drabbats av en sådan extraordinär händelse i fredstid som avses i
lagen (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och
landsting. Vid sådant bistånd skall personer som tas emot från en annan
kommun eller ett annat landsting omfattas av kommunens och landstingets
skyldigheter enligt denna lag.

Om bistånd har lämnats har kommunen eller landstinget rätt till skälig er-

sättning av den kommun eller det landsting som drabbats av den extraordi-
nära händelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2001/02:184, bet. 2002/03:KU11, rskr. 2002/03:10.

2

Lagen omtryckt 1992:567.

SFS 2002:834

Utkom från trycket
den 3 december 2002

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.