SFS 2004:812 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2004:812 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
040812.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FOJNJM+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FOJNJN+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FOJNJN+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FOJNJM+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:FOJNJM+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:FOJNJN+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:FOJNJM+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:FOJNJM+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:FOJNJN+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FOJNJN+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FOJNJM+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:FOJNJM+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FOJNJM+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:FOJNJN+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:FOJNJM+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FOJNJM+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 oktober 2004.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 � h�lso- och sjukv�rdslagen</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">(1982:763)</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft13">2 skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:335px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft10">Varje landsting skall erbjuda en god h�lso- och sjukv�rd �t dem som</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">�r bosatta inom landstinget. Detsamma g�ller dem som �r kvarskrivna enligt<br/>16 � folkbokf�ringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom lands-<br/>tinget. �ven i �vrigt skall landstinget verka f�r en god h�lsa hos hela befolk-<br/>ningen. Vad som i denna lag s�gs om landsting g�ller ocks� kommuner som<br/>inte ing�r i ett landsting, i den m�n inte annat f�ljer av 17 �. Vad h�r sagts<br/>utg�r inte hinder f�r annan att bedriva h�lso- och sjukv�rd.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Landstingets ansvar omfattar dock inte s�dan h�lso- och sjukv�rd som en</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">kommun inom landstinget har ansvar f�r enligt 18 � f�rsta och tredje styck-<br/>ena.</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett landsting f�r sluta avtal med n�gon annan om att utf�ra de uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">som landstinget ansvarar f�r enligt denna lag. En uppgift som innefattar<br/>myndighetsut�vning f�r dock inte med st�d av denna best�mmelse �verl�m-<br/>nas till ett bolag, en f�rening, en samf�llighet, en stiftelse eller en enskild in-<br/>divid.</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Landstinget f�r �ven tr�ffa �verenskommelse med kommun, F�rs�krings-</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">kassan och l�nsarbetsn�mnden om att inom ramen f�r landstingets uppgifter<br/>enligt denna lag samverka i syfte att uppn� en effektivare anv�ndning av till-<br/>g�ngliga resurser. Landstinget skall bidra till finansieringen av s�dan verk-<br/>samhet som bedrivs i samverkan. Enligt best�mmelser i lagen (2003:1210)<br/>om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser f�r landstinget delta i fi-<br/>nansiell samordning inom rehabiliteringsomr�det. </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Riksrevisionen f�r granska s�dan verksamhet som bedrivits i samverkan</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">med och delvis finansierats av F�rs�kringskassan eller l�nsarbetsn�mnden.<br/>Vid en s�dan granskning har Riksrevisionen r�tt att ta del av de uppgifter<br/>som beh�vs f�r att granska verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Lagen omtryckt 1992:567.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2003:1212.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2004:812</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 9 november 2004</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2004:812</b></p> <p style="position:absolute;top:942px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Gotab, Stockholm 2004</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2005. Best�mmelserna i 3 � femte</p> <p style="position:absolute;top:87px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">stycket g�ller �ven verksamhet som har bedrivits f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:122px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">YLVA JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft23">Bj�rn Reuterstrand<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);

utf�rdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 � h�lso- och sjukv�rdslagen

(1982:763)

2 skall ha f�ljande lydelse.

3 �

3

Varje landsting skall erbjuda en god h�lso- och sjukv�rd �t dem som

�r bosatta inom landstinget. Detsamma g�ller dem som �r kvarskrivna enligt
16 � folkbokf�ringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom lands-
tinget. �ven i �vrigt skall landstinget verka f�r en god h�lsa hos hela befolk-
ningen. Vad som i denna lag s�gs om landsting g�ller ocks� kommuner som
inte ing�r i ett landsting, i den m�n inte annat f�ljer av 17 �. Vad h�r sagts
utg�r inte hinder f�r annan att bedriva h�lso- och sjukv�rd.

Landstingets ansvar omfattar dock inte s�dan h�lso- och sjukv�rd som en

kommun inom landstinget har ansvar f�r enligt 18 � f�rsta och tredje styck-
ena.

Ett landsting f�r sluta avtal med n�gon annan om att utf�ra de uppgifter

som landstinget ansvarar f�r enligt denna lag. En uppgift som innefattar
myndighetsut�vning f�r dock inte med st�d av denna best�mmelse �verl�m-
nas till ett bolag, en f�rening, en samf�llighet, en stiftelse eller en enskild in-
divid.

Landstinget f�r �ven tr�ffa �verenskommelse med kommun, F�rs�krings-

kassan och l�nsarbetsn�mnden om att inom ramen f�r landstingets uppgifter
enligt denna lag samverka i syfte att uppn� en effektivare anv�ndning av till-
g�ngliga resurser. Landstinget skall bidra till finansieringen av s�dan verk-
samhet som bedrivs i samverkan. Enligt best�mmelser i lagen (2003:1210)
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser f�r landstinget delta i fi-
nansiell samordning inom rehabiliteringsomr�det.

Riksrevisionen f�r granska s�dan verksamhet som bedrivits i samverkan

med och delvis finansierats av F�rs�kringskassan eller l�nsarbetsn�mnden.
Vid en s�dan granskning har Riksrevisionen r�tt att ta del av de uppgifter
som beh�vs f�r att granska verksamheten.

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

3 Senaste lydelse 2003:1212.

SFS 2004:812

Utkom fr�n trycket
den 9 november 2004

background image

2

SFS 2004:812

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2005. Best�mmelserna i 3 � femte

stycket g�ller �ven verksamhet som har bedrivits f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

YLVA JOHANSSON

Bj�rn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.