SFS 2022:273 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2022:273 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
SFS2022-273.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Utfärdad den 13 april 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30)

dels att 7 kap. 3 § och 9 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 7 kap. 3 a�3 c §§, av följande

lydelse.

7 kap.
3 §
2 Regionen ska organisera primärvården så att alla som omfattas av
regionens ansvar för hälso- och sjukvård kan välja utförare av hälso- och
sjukvårdstjänster samt välja och få tillgång till en fast läkarkontakt (vård-
valssystem). Regionen får inte begränsa den enskildes val till ett visst geo-
grafiskt område inom regionen.

Regionens geografiska område får delas upp i två eller flera delområden

med separata vårdvalssystem.

Ett vårdvalssystem ska utformas så att alla utförare behandlas lika, om det

inte finns skäl för något annat. Ersättningen från regionen till utförare inom
ett vårdvalssystem ska följa den enskildes val av utförare.

När regionen beslutat att införa ett vårdvalssystem ska lagen (2008:962)

om valfrihetssystem tillämpas.

3 a § Val av en sådan utförare inom ett vårdvalssystem i primärvården där
enskilda kan välja och få tillgång till en fast läkarkontakt ska ske genom att
uppgifter om den enskilde förs in i en förteckning över utförarens patienter
(listning). Den enskilde får inte vara listad hos mer än en sådan utförare i
taget.

Listning får göras endast hos
1. utförare i en regions egen regi, eller
2. utförare som med en region har ett kontrakt enligt 8 kap. 3 § lagen

(2008:962) om valfrihetssystem eller ett därmed jämförligt kontrakt enligt
lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Regionen ska tillhandahålla ett elektroniskt system för listningen

(listningstjänst).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. listningstjänstens innehåll,
2. kösystem, och

1 Prop. 2021/22:72, bet. 2021/22:SoU22, rskr. 2021/22:225.
2 Senaste lydelse 2019:973.

SFS

2022:273

Publicerad
den

20 april 2022

background image

2

SFS

2022:273

3. val av utförare på annat sätt än genom listningstjänsten.
Listning påverkar inte den enskildes möjlighet att välja utförare av

offentligt finansierad öppen vård enligt 9 kap. 1 § patientlagen (2014:821).

3 b § Byte av sådana utförare som avses i 3 a § första stycket får göras
högst två gånger under en period om ett år. Om det finns särskilda skäl får
regionen dock medge fler byten.

3 c § På begäran av en sådan utförare som avses i 3 a § första stycket får
regionen besluta att begränsa det antal patienter som får vara listade hos
utföraren. Regionen får avslå begäran helt eller delvis endast om det finns
särskilda skäl.

9 kap.
1 §
3 Regionen ska erbjuda vårdgaranti åt den som omfattas av regionens
ansvar enligt 8 kap. 1 eller 2 §. Vårdgarantin ska innehålla en försäkran om
att den enskilde inom viss tid får

1. kontakt med primärvården,
2. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och

sjukvårdspersonal inom primärvården,

3. besöka den specialiserade vården, och
4. planerad vård.
Hos en sådan utförare som avses i 7 kap. 3 a § första stycket gäller vård-

garantin enligt första stycket 1 och 2 endast om den enskilde är listad hos
utföraren.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Sarah Cagnell
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2019:973.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.