SFS 2001:848 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

010848.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 22 november 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 26 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)

2

skall ha följande lydelse.

26 §

3

Av patienter får vårdavgifter tas ut enligt grunder som landstinget el-

ler kommunen bestämmer, i den mån inte annat är särskilt föreskrivet. Pa-
tienter som är bosatta inom landstinget respektive kommunen, liksom pa-
tienter som avses i 3 c §, skall därvid behandlas lika. Landstinget får dock
för sluten vård fastställa avgiftsnivåer i olika inkomstintervall och besluta
om vilka regler om nedsättning av avgiften som skall gälla. Högsta avgifts-
belopp för sluten vård är 80 kronor för varje vårddag.

Endast kommunen får ta ut vårdavgifter för sådan vård som den har betal-

ningsansvar för enligt 2 § lagen (1990:1404) om kommunernas betalnings-
ansvar för viss hälso- och sjukvård. Detsamma gäller i fråga om sådan psy-
kiatrisk långtidssjukvård med huvudsaklig omvårdnadsinriktning för vilken
kommunen enligt 9 § samma lag har åtagit sig betalningsansvar.

Avgifter för vård enligt 18 §, för förbrukningsartiklar enligt 18 c § eller

för sådan långtidssjukvård som en kommun har betalningsansvar för enligt 2
eller 9 § lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjuk-
vård får, tillsammans med avgifter för hemtjänst och dagverksamhet enligt 8
kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453), per månad uppgå till högst en tolftedel
av 0,48 gånger prisbasbeloppet. Avgifterna får dock inte uppgå till så stort
belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunder-
lag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbe-
hållsbelopp). När avgifterna fastställs skall kommunen dessutom försäkra
sig om att vårdtagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt för-
sämrad ekonomisk situation.

Avgiftsunderlaget och förbehållsbeloppet skall beräknas med tillämpning

av 8 kap. 3–8 §§ socialtjänstlagen (2001:453).

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
2. I fråga om beslut enligt 26 § tredje stycket som meddelats före ikraftträ-

dandet men som avser tid därefter skall de nya bestämmelserna tillämpas
med avseende på tiden efter ikraftträdandet.

1

Prop. 2000/01:149, bet. 2001/02:SoU3, rskr. 2001/02:15.

2

Lagen omtryckt 1992:567.

3

Senaste lydelse 2001:461.

SFS 2001:848

Utkom från trycket
den 4 december 2001

background image

2

SFS 2001:848

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

3. Ett överklagande av ett beslut enligt 26 § tredje stycket som fattats före

den 1 juli 2002 skall prövas enligt paragrafens äldre lydelse i den del det av-
ser tid före den 1 juli 2002. För den del av beslutet som avser tid efter ikraft-
trädandet skall prövningen göras enligt de nya bestämmelserna.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.