SFS 2022:1255 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

SFS2022-1255.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Utfärdad den 30 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) ska införas en ny paragraf, 5 kap. 9 §, och närmast före 5 kap. 9 §
en ny rubrik av följande lydelse.

5 kap.
Särskilda skyldigheter i fråga om personer som har stora och

varaktiga funktionsnedsättningar
9 §
När hälso- och sjukvård enligt denna lag ges till personer som har stora
och varaktiga funktionsnedsättningar ska det särskilt övervägas om vården
kan ges på ett sätt som bidrar till att den enskilde får möjlighet att delta i
samhällslivet och kan leva som andra.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Zandra Milton
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2021/22:244, bet. 2021/22:SoU35, rskr. 2021/22:428.

SFS

2022:1255

Publicerad
den

6 juli 2022

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.