SFS 2002:1028 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

021028.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 5 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)

2

skall ha följande lydelse.

3 §

3

Varje landsting skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som

är bosatta inom landstinget. Detsamma gäller dem som är kvarskrivna enligt
16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom lands-
tinget. Även i övrigt skall landstinget verka för en god hälsa hos hela be-
folkningen. Vad som i denna lag sägs om landsting gäller också kommuner
som inte ingår i ett landsting, i den mån inte annat följer av 17 §. Vad här
sagts utgör inte hinder för annan att bedriva hälso- och sjukvård.

Landstingets ansvar omfattar dock inte sådan hälso- och sjukvård som en

kommun inom landstinget har ansvar för enligt 18 § första och tredje stycke-
na.

Ett landsting får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter

som landstinget ansvarar för enligt denna lag. En uppgift som innefattar
myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överläm-
nas till ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild in-
divid.

Landstinget får även träffa överenskommelse med kommun, den allmänna

försäkringskassan och länsarbetsnämnden om att inom ramen för landsting-
ets uppgifter enligt denna lag samverka i syfte att uppnå en effektivare an-
vändning av tillgängliga resurser. Landstinget skall bidra till finansieringen
av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan.

Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan

med och delvis finansierats av försäkringskassan eller länsarbetsnämnden.
Vid en sådan granskning har Riksrevisionen rätt att ta del av de uppgifter
som behövs för att granska verksamheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

1

Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22.

2

Lagen omtryckt 1992:567.

3

Senaste lydelse 1997:1306.

SFS 2002:1028

Utkom från trycket
den 17 december 2002

4*

SFS 2002:1021–1048

background image

2

SFS 2002:1028

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.