SFS 2023:37 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2023:37 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
SFS2023-37.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Utfärdad den 2 februari 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 a kap. 1 § hälso- och sjukvårds-
lagen (2017:30) ska ha följande lydelse.

13 a kap.
1 §
2 Regioner och kommuner ska inom ramen för verksamhet som utgör
primärvård särskilt

1. tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att till-

godose vanligt förekommande vårdbehov,

2. se till att vården är lätt tillgänglig,
3. tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens behov

som patientens individuella behov och förutsättningar,

4. tillhandahålla rehabiliterande insatser utifrån patientens individuella

behov och förutsättningar,

5. samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ändamåls-

enligt att samordningen sker inom primärvården, och

6. möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

På regeringens vägnar

ACKO ANKARBERG JOHANSSON

Sarah Cagnell
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2021/22:260, bet. 2022/23:SoU5, rskr. 2022/23:116.
2 Senaste lydelse 2020:1043.

SFS

2023:37

Publicerad
den

7 februari 2023

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.