SFS 2003:1212 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

031212.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 18 december 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763) skall ha följande lydelse.

3 §

2

Varje landsting skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som

är bosatta inom landstinget. Detsamma gäller dem som är kvarskrivna enligt
16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom lands-
tinget. Även i övrigt skall landstinget verka för en god hälsa hos hela befolk-
ningen. Vad som i denna lag sägs om landsting gäller också kommuner som
inte ingår i ett landsting, i den mån inte annat följer av 17 §. Vad här sagts
utgör inte hinder för annan att bedriva hälso- och sjukvård.

Landstingets ansvar omfattar dock inte sådan hälso- och sjukvård som en

kommun inom landstinget har ansvar för enligt 18 § första och tredje styck-
ena.

Ett landsting får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter

som landstinget ansvarar för enligt denna lag. En uppgift som innefattar
myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överläm-
nas till ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild in-
divid.

Landstinget får även träffa överenskommelse med kommun, den allmänna

försäkringskassan och länsarbetsnämnden om att inom ramen för landsting-
ets uppgifter enligt denna lag samverka i syfte att uppnå en effektivare an-
vändning av tillgängliga resurser. Landstinget skall bidra till finansieringen
av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan. Enligt bestämmelser i lagen
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan all-
män försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting får lands-
tinget delta i finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan

med och delvis finansierats av försäkringskassan eller länsarbetsnämnden.
Vid en sådan granskning har Riksrevisionen rätt att ta del av de uppgifter
som behövs för att granska verksamheten.

1

Prop. 2002/03:132, bet. 2003/04:SfU4, rskr. 2003/04:101.

2

Senaste lydelse 2002:1028.

SFS 2003:1212

Utkom från trycket
den 30 december 2003

background image

2

SFS 2003:1212

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.