SFS 1998:1660 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

981660.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 10 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)

2

dels

att nuvarande 2 b–2 d §§ skall betecknas 2 c–2 e §§,

dels

att nuvarande 3 a–3 c §§ skall betecknas 3 b–3 d §§,

dels

att nuvarande 18 a och 18 b §§ skall betecknas 18 b respektive 18 c §,

dels

att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 2 b, 3 a och 18 a §§, av

följande lydelse.

2 b §

Patienten skall ges individuellt anpassad information om sitt hälso-

tillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som
finns.

Om informationen inte kan lämnas till patienten skall den i stället lämnas

till en närstående till patienten. Informationen får dock inte lämnas till pa-
tienten eller någon närstående om det finns hinder för detta i 7 kap. 3 eller
6 § sekretesslagen (1980:100) eller i 2 kap. 8 § andra stycket eller 9 § första
stycket lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens
område.

3 a §

När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse

med vetenskap och beprövad erfarenhet skall landstinget ge patienten möj-
lighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Landstinget skall ge
patienten den valda behandlingen om det med hänsyn till den aktuella sjuk-
domen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som be-
fogat.

Patienten har inte rätt till behandling utanför det landsting inom vilket han

eller hon är bosatt, om detta kan erbjuda en behandling som står i överens-
stämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Landstinget skall ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig

sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en
förnyad medicinsk bedömning i det fall vetenskap och beprövad erfarenhet
inte ger entydig vägledning och det medicinska ställningstagandet kan inne-
bära särskilda risker för patienten eller har stor betydelse för dennes framtida
livskvalitet. Patienten skall erbjudas den behandling den förnyade bedöm-
ningen kan föranleda.

1

Prop. 1998/99:4, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54.

2

Lagen omtryckt 1992:567.

SFS 1998:1660

Utkom från trycket
den 18 december 1998

background image

2

SFS 1998:1660

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

18 a §

När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstäm-

melse med vetenskap och beprövad erfarenhet skall kommunen ge den som
omfattas av sådan hälso- och sjukvård som avses i 18 § första–tredje styck-
ena möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Kommunen
skall erbjuda den valda behandlingen om det med hänsyn till den aktuella
sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som
befogat.

Den enskilde har inte rätt till behandling utanför den kommun inom vilken

han eller hon är bosatt, om denna kan erbjuda en behandling som står i över-
ensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.