SFS 2009:979 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

090979.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 22 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)

2 ska införas tre nya paragrafer, 2 g, 3 f och 8 a §§, av följande ly-

delse.

2 g §

Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av infor-

mation, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som bar-
net varaktigt bor tillsammans med

1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,
2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller
3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.
Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet

varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.

3 f §

När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjuk-

vården och från socialtjänsten ska landstinget tillsammans med kommunen
upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om landstinget eller kom-
munen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov till-
godosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet
med planen ska påbörjas utan dröjsmål.

Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde.

Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämp-
ligt och den enskilde inte motsätter sig det.

Av planen ska det framgå
1. vilka insatser som behövs,
2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för,
3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommu-

nen, och

4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

8 a §

Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett

samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är
möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstå-
ende ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen.

1 Prop. 2008/09:193, bet. 2009/10:SoU3, rskr. 2009/10:12.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

SFS 2009:979

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

2

SFS 2009:979

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.