SFS 2010:245 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

100245.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 31 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26 § samt rubriken närmast före

26 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

2 ska ha följande lydelse.

Avgifter

26 §

3

Av patienter får vårdavgifter och avgifter med anledning av att

patienter uteblir från avtalade besök tas ut enligt grunder som landstinget
eller kommunen bestämmer, i den mån inte annat är särskilt föreskrivet.
Patienter som är bosatta inom landstinget respektive kommunen, liksom
patienter som avses i 3 c §, ska därvid behandlas lika. Landstinget får dock
för sluten vård fastställa avgiftsnivåer i olika inkomstintervall och besluta
om vilka regler om nedsättning av avgiften som ska gälla. Högsta avgifts-
belopp för sluten vård är 80 kronor för varje vårddag.

Avgiften tas ut av patientens förmyndare om patienten är under 18 år när
1. vården ges, eller
2. han eller hon uteblir från ett avtalat besök.
Om det finns flera förmyndare svarar de solidariskt för avgiften.
Om det finns särskilda skäl får avgiften tas ut av den underårige.
Endast kommunen får ta ut vårdavgifter för sådan långtidssjukvård som

den har betalningsansvar för enligt 2 § lagen (1990:1404) om kommunernas
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Avgifter för vård enligt 18 §, för förbrukningsartiklar enligt 18 c § eller

för sådan långtidssjukvård som en kommun har betalningsansvar för enligt
2 § lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
får, tillsammans med avgifter för hemtjänst och dagverksamhet enligt 8 kap.
5 § socialtjänstlagen (2001:453), per månad uppgå till högst en tolftedel av
0,48 gånger prisbasbeloppet. Avgifterna får dock inte uppgå till så stort
belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgifts-
underlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader
(förbehållsbelopp). När avgifterna fastställs ska kommunen dessutom
försäkra sig om att vårdtagarens make eller sambo inte drabbas av en
oskäligt försämrad ekonomisk situation.

1 Prop. 2009/10:88, bet. 2009/10:SoU9, rskr. 2009/10:214.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

3 Senaste lydelse 2003:194.

SFS 2010:245

Utkom från trycket
den 13 april 2010

background image

2

SFS 2010:245

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Avgiftsunderlaget och förbehållsbeloppet ska beräknas med tillämpning

av 8 kap. 3–8 §§ socialtjänstlagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010.
2. De nya bestämmelserna gäller inte avgifter för vilka betalnings-

skyldighet uppkommit före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.